و – مرحوم حاج محمد موسی برهانی فر

مرحوم مغفور حاج محمد موسي برهاني فر
مرحوم مغفور حاج محمد موسي برهاني فر

حاج محمد موسي برهاني فر پسر كوچك و آخرين فرزند حاجيه مريم سلطان خانم ميباشند.

تولد:

مرحوم حاج محمد موسي برهاني فر آخرين فرزند حاجيه مريم خانم بنا بر نوشته پدرشان در پشت جلد قران مجيد؛ متولد ٢٤ ذي حجه سال ١٣٢٢ قمري ( دهم اسفند ماه سال ١٢٨٣ خورشيدي) بودند كه مقارن با اواخر سلطنت مظفرالدين شاه قاجار ميباشد.

شرح زندگي:

ايشان در سال ١٣١٧ خورشيدي و در سن ٣٤ سالگي با خانم نصرت الزمان فخار (دختر ١٥ ساله ميرزا عبدالله فخار) با مهريه پانصد تومان در محضر آقاي تنكابني (پدر مرحوم فلسفي) در كوچه حمام گلشن، ازدواج نمودند.

img_2370

مرحومه نصرت الزمان فخار همسر مرحوم

حاج محمد موسي برهاني فر

شغل ايشان صادرات كشمش و خشكبار به روسيه تزاري بود و در سراي قزويني ها واقع در انتهاي بازار آهنگران تهران هجره داشتند. ايشان در منزل پدري (واقع در كوچه حمام حاج موسي در بازارچه نايب السلطنه) كه آنرا از وراث خريداري نموده بودند، سكونت داشتند.

موقعيت سراي قزويني ها در بازار تهران
موقعيت سراي قزويني ها در بازار تهران

وفات:

حاج محمد موسي برهاني فر در سيم دي ماه سال ١٣٥٥ خورشيدي و در سن ٧٢ سالگي مرحوم شدند و پيكر پاكشان در “وادي السلام” قم، در مزار شماره ٣٠٥٣٧ دفن گرديد.

خانم نصرت الزمان فخار، همسر ايشان نيز در مهر ماه سال ١٣٩٤ خورشيدي فوت نمودند.

فرزندان و نوادگان حاج محمد موسي برهاني فر:

حاصل ازدواج حاج محمد موسي برهاني فر و حاجيه نصرت الزمان فخار هفت فرزند بود:

الف: مرحومه كودك مهر انگیز برهاني فر

در كودكي فوت نمودند.

 
ب: مرحوم حاج علی برهاني فر

img_2369

آن مرحوم كه متولد سال ١٣٢١ خورشيدي بودند با خانم فروغ سادات فرشچي ازدواج نمودند و داراي يك دختر دارند:

خانم  راضيه برهاني فر

خانم راضيه برهاني فر نيز با آقاي سيد حميد طباطبايي ازدواج نموده اند و داراي يك پسر بنام آقاي سيد محمد مهدي طباطبايي ميباشند.

آقاي حاج علي برهاني در سال ١٣٩١ خورشيدي فوت نمودند.

 
ج: حاجيه سرور (مریم) برهاني فر

ايشان با مرحوم سعيد شريف تبريزي ازدواج نموده بودند و دو فرزند دارند

١- خانم معصومه (سيمين) شريف تبريزي

ايشان با آقاي سيد جعفر ماجدي ازدواج كرده اند و داراي چهار فرزند هستند:

 • آقاي سيد حسن ماجدي
 • آقاي سيد حسين ماجدي
 • آقاي سيد محمد ماجدي
 • آقاي سيد علي ماجدي
٢-آقاي محمد حسين شريف تبريزي

ايشان با خانم نصيبه آجرلو ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام خانم ضحي شريف تبريزي هستند.

 

د: حاجيه شکوه (فاطمه) برهاني فر

ايشان با آقاي قاسم حاج آقايي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند هستند:

١- آقاي امير محمد حاج آقايي

ايشان با خانم طيبه معززي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند هستند:

 • خانم مهديه حاج آقايي
 • آقاي عليرضا حاج آقايي
 • آقاي امير عباس حاج آقائي؛ متولد ١٣٩٩/٤/١١
٢- آقاي حامد حاج آقايي

ايشان با خانم فاطمه وفايي ازدواج كرده اند.

٣- آقاي مهدي حاج آقايي
٤- خانم ريحانه حاج آقايي

ايشان با آقاي مرتضي مولائي ازدواج نموده اند و داراي دو دختر ميباشند:

 •  خانم مليكا مولائي
 • خانم حلما مولائي؛ متولد ١٣٩٩/١/١٤

 

ه: حاجيه شهین (عصمت) برهاني فر

ايشان با آقاي محمد علي جاويديان  ازدواج نموده اند و داراي سه دختر ميباشند:

١- خانم فاطمه جاويديان

وي با آقاي مهدي اسدي ازدواج نموده و داراي يك فرزند بنام آقاي محمد حسين اسدي ميباشد

٢- خانم مينا جاويديان

وي با آقاي سيد رضا سعادت ازدواج نموده و داراي دو فرزند ميباشند:

 • خانم فاطمه حسنا سادات سعادت
 • آقاي سيد حسين سعادت
٣- خانم پروانه جاويديان
 
و:  حاجيه ملیحه (زهرا) برهاني فر

     

ايشان با آقاي سيد عباس (جلال) سعيدي متولد سال ١٣٢٣ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

١- خانم سپيده (حورا) سادات سعيدي

   

ايشان با آقاي عليرضا شهيد كلهري متولد سال ١٣٥٢ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 •  آقاي محمد هادي شهيد كلهري  (متولد سال ١٣٨٩)

٢- آقاي سيد محمد سعيدي

متولد سال ١٣٦١ خورشيدي

 
ز:  حاجيه منصوره برهاني فر

ايشان با آقاي حسن كاظم زاده ازدواج نموده اند و داراي سه دختر ميباشند:

١- خانم الهام كاظم زاده

وي با آقاي محمد سعيد كني (از نوادگان مرحومه حاجيه مريم سلطان) ازدواج نموده و داراي دو فرزند است:

 • آقاي محمد علي كني
 • خانم فاطمه زينب كني
٢- خانم نرگس كاظم زاده

وي با آقاي حسين خير بخش ازدواج نموده و داراي دو فرزند پسر بنام آقاي  طاها خير بخش و آقاي رضا خير بخش (متولد ١٣٩٨/٨/٨) ميباشد.

٣- خانم نيلوفر كاظم زاده

وي با آقاي امير مسعود صادقي نیارکی (از نوادگان مرحومه حاجيه مريم سلطان) ازدواج نموده است. ايندو داراي يك فرزند پسر بنام آقاي امير عباس صادقي نیارکی مي باشند.

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

.

گوشه اي از مرسم ازدواج حاجيه خانم سرور برهاني فر و مرحوم سعيد شريف تبريزي – سال ١٣٤٧

٨ نفر اول از سمت راست عكس:

مرحوم سیاه کلاه، مرحوم حاج محمد تهرانی راد، مرحوم حاج اقای امامی (پدر خانم حمید آقا شریف تبریزی)، حمید اقا شریف تبریزی (برادر داماد)، مرحوم حاج محمد موسی برهانی فر، مرحوم حاج حسین اقا تهرانی راد، كودك حاضر در عكس : حاج محمد كاظم تهراني راد و نفر هشتم: محمود اقا (همسر همشيره داماد)

٤ نفر آخر شناسائي نشده اند.


مرحوم حاج محمد موسي
برهاني فر