حاج حبيب الله طهراني

حاج حبيب الله طهراني

مرحوم حاج حبيب الله طهراني فرزند حاج محمد رضا و نوه حاج محمد محسن طهراني است. پدر حاج حبيب الله برادر ام سلمه و دائي فاطمه خانم (همسر اول حاج محمد موسي تاجر طهراني) بوده اند.

شجره ايشان بترتيب زير است:

حبيب الله فرزند محمد رضا، نوه حاج محمد محسن طهرانی، نتیجه حاج محمد، نبیره حاج علی اکبر و ندیده حاج باقر

 

فرزندان و نوادگان حاج حبيب الله طهراني

حاج حبيب الله طهراني دو بار ازدواج نمودند كه حاصل آن دو پيوند زناشوئي؛ نُه فرزند بود:

ازدواج اول ايشان با يكي از دختر عمه ها يشان بنام زهرا سلطان (دختر ام سلمه و خواهر فاطمه خانم) بوده است. ٥ فرزند آن دو عبارتند از حاج ميرزا علي (محسني)، حاج محمد جعفر (محسني)، حاجيه بي بي خانم، حاجيه خديجه خانم و حاجيه عذرا خانم.

الف – مرحوم حاج ميرزا علي محسني

ايشان با نوه حاج محمد موسي تاجر طهراني (نرگس خاتون دختر مريم سلطان) ازدواج نمودند كه زندگينامه و نام فرزندان و نوادگان ايشان (تحت نام همسرشان) در بخش زندگينامه هاي اين سايت آمده است.

ب –  مرحوم حاج محمد جعفر محسني

آن مرحوم با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده بودند و حاصل آن وصلت … فرزند بود.

الف: حاج محمد تقي محسني

ايشان با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده بودند . اين زوج سه پسر دارند:

 •  آقاي محمد جعفر محسني
 • آقاي محسن محسني
 • آقاي مهدي محسني
ج – مرحومه حاجيه بي بي خانم محسني

ايشان با پسر خاله خود حاج غلامحسين آهنكوب ( فرزند گوهر سلطان و حاج محمد كريم) ازدواج نمودند. حاصل آن پيوند … فرزند بود.

د – مرحومه حاجيه خديجه خانم محسني

ايشان با پسر خاله خود؛ حاج ابوالقاسم ابوالحسني (فرزند آسيه خانم و حاج محمود بنكدار) ازدواج نمود.

فرزندان آن زوج عبارتند از:

الف: خانم كبري ابوالحسني

ايشان با حاج ؟ نراقي ازدواج نمود. آن زوج … فرزند دارند:

 •  مرحوم حاج مهدي نراقي كه با خانم منصوره ابوالحسني – دختر مرحومه عفت محمد نمازي – ازدواج نموده بودند.

ب: خانم زهرا ابوالحسني

 

ه – مرحومه حاجيه عذرا خانم محسني

 

حاج حبیب الله طهراني علاوه بر زهرا سلطان؛  همسر دیگری نيز بنام ؟ اختيار مينمايد که به ایشان خانم قاضی (يا غازي كه وجه تسميه آن مشخص نيست) میگفتند.

حاج حبيب الله طهراني كه در نجف اشرف مجاور شده بودند؛ در سال ١٣١٩ خورشيدي در گذشتند و در همانجا بخاك سپرده شدند.

ﻣرﺣوم ﺣﺎج ﺣﺑﯾب ﷲ طهراﻧﻲ از ازدواج ﺑﺎ ﺧﺎﻧم ﻗﺎﺿﻲ ﯾك ﻓرزﻧد ﭘﺳر و ﺳه ﻓرزﻧد دﺧﺗر ﺑﻧﺎم هاي ﺣﺎج ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳﻧﻲ، ﺣﺎﺟﯾه ﺑﺗول ﻣﺣﺳﻧﻲ، ﺣﺎﺟﯾﮫ فاطمه سلطان ﻣﺣﺳﻧﻲ ( ﻣﻠﻘب ﺑه ﻣوﭼول) و ﺣﺎﺟﯾه اﻓﺳر ﻣﺣﺳﻧﻲ دارﻧد.

و : مرحوم ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳﻧﻲ

ايشان ﺑﺎ مرحومه زھرا ﺑﯾﮕم ﻓﯾروز آﺑﺎدي ازدواج نموده بودند. ﻓرزﻧدان ﻣرﺣوم ﺣﺎج ﻣﯾرزا ﻣﺣﻣد ﻣﺣﺳﻧﯽ و ﻣرﺣوﻣﮫ ﺣﺎﺟﯾﮫ ﺧﺎﻧم زھراﺑﯾﮕم ﻓﯾروزآﺑﺎدي بترتيب عبارتند از:

١-ﻣرﺣوم ﺣﺎج ﺟواد ﻣﺣﺳﻧﯽ

ﻣﺗوﻓﯽ ﺑه ﺳﺎل ١٣٨٩ ﮐﮫ ھﻣﭼون ﭘدر و ﻋﻣوھﺎﯾش ﺑﮫ ﺷﻐل ﺑﻧﮑداری ﭘﺎرﭼﮫ در ﺑﺎزار اﺷﺗﻐﺎل داﺷت و ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﯾﺎت، ﺗوﻟﯾت ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺣﺳﻧﯽ در ﺧﯾﺎﺑﺎن وﻟﯾﻌﺻر و ﺗﮭراﻧﺳر را ﭘس از ﭘدرﺷﺎن ﻋﮭده دار ﺑودﻧد.

٢- ﻣرﺣوم ﺣﺎج ﻣﺻطﻔﯽ ﻣﺣﺳﻧﻲ

ﻣﺗوﻓﯽ ﺑه ﺳﺎل ١٣٨٣ ﻣﺗوﻟﯽ ﻣﺳﺟد ﻣﺣﺳﻧﯽ اﺻﻔﮭﺎن

٣- ﻣرﺣوﻣه ﻋذرا ﺧﺎﻧم ﻣﺣﺳﻧﻲ

ﻣﺗوﻓﯽ به ﺳﺎل ١٣٩۵ كه همسر پسر عمه خود ﺣﺎج ﺳﯾد ﻋﺑدﷲ ﺣﯾدری (داج ﺧوش – ﭘﺳر ﻣوﭼول ﺧﺎﻧم ﻣﺣﺳﻧﯽ) ﺑودﻧد.

۴- ﺧﺎﻧم ﮐﺑری ﻣﺣﺳﻧﻲ

همسر مرحوم حاج جواد ميوه چي

۵- ﺣﺎج ﻣﺣﺳن آﻗﺎ ﻣﺣﺳﻧﻲ

ﻣﺗوﻟﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﻣﺳﺎﺟد ﻣﺣﺳﻧﯽ

۶- مرحومه  ﻣﻧﺻوره ﺧﺎﻧم ﻣﺣﺳﻧﻲ

ﻣﺗوﻓﯽ  به ﺳﺎل ١٣٩٠ كه همسر ﺣﺎج داود ﺧوﺷﺧو ﺑودﻧد.

٧- دﮐﺗر مهدي ﻣﺣﺳﻧﯽ

پزشگ ﻣﺗﺧﺻص رادﯾوﻟوژی و ﺳوﻧوﮔراﻓﻲ

٨- خانم افسر محسني

همسر مرحوم حاج مجتبي الماسيان

٩- پروفسور حسين محسني

استاد دانشكده فني دانشگاه تهران

١٠- مرحومه مهين محسني

كه در كودكي در حوض غرق شده و فوت شدند.

١١- مهندس حاج اصغر محسني

كه ساكن آمريكا هستند

حاج ميرزا محمد محسني در سال ١٣٧٠ خورشيدي درگذشت. مزار ايشان در مسجد محسني (خيابان وليعصر) قرار دارد. همسرشان (خانم زهرا بيگم فيروز آبادي) نيز در سال ١٣٧٢ درگذشتند كه مزارشان در مقبره خانوادگي فيروز آبادي در كنار پدر، مادر و ساير اقوام ميباشد.

 

ز : مرحومه حاجيه بتول محسني

ايشان با مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي (ملقب به سيف الاشراف) ازدواج نموده بودند. اين زوج داراي ٤ فرزند پسر هستند:

١- مرحوم حاج سيد عباس سيف افجه اي

مرحوم سيد عباس سيف افجه اي دو بار ازدواج نمودند و درمجموع داراي ٨ فرزند ميباشند:

١از ازدواج با خانم عفت الشريعه فائق داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: خانم حشمت السادات سيف افجه اي

ايشان با آقاي مهدي نعمتي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي خانمها اعظم، افخم و اكرم نعمتي ميباشند:

١خانم اعظم نعمتي كه با آقاي مرتضي سادات سركي ازدواج نموده است و داراي شش فرزند است:

 • مژگان سادات سركي ليسانس زبان كه با آقاي مصطفي اجتهاديان نموده است و داراي يك فرزند بنام خانم بهاره اجتهاديان، ليسانس زبان ميباشد.
 • مرجان سادات سركي فوق ليسانس فيزيك كه با آقاي عباس صدري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي مهيا و محمد رضيصدري ميباشد.
 • منصوره سادات سركي ليسانس فيزيك كه با آقاي محمود نوريان ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي ضحي و طاهانوريان ميباشد.
 • نادره سادات سركي داراي درجه دكتري در رشته ادبيات نمايشي/كارگرداني
 • مائده سادات سركي كه با آقاي مهدي صادق نژاد (سيبويه) ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام ءالا صادقنژاد ميباشد
 • هانيه سادات سركي فوق ليسانس انيميشن

٢خانم افخم نعمتي كه با آقاي حميد وفائي ازدواج نموده است و داراي چهار فرزند است:

 • الهام وفائي كه با آقاي سعيد پور استاد ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي امير مهدي و كيميا پور استادميباشد.
 • سميعه وفائي
 • فريد وفائي كه با خانم بيتا محمد خاني ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام امير علي وفائي ميباشد.
 • نويد وفائي كه با خانم آذين فسقودي ازدواج نموده است.

٣خانم اكرم نعمتي كه با آقاي مجتبي رزاقدوست ازدواج نموده است و داراي سه فرزند است:

 • امير حسين رزاقدوست كه با خانم نفيسه زارع نژاد ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي پارسا و پويارزاقدوست ميباشد.
 • احسان رزاقدوست كه با خانم راضيه حيدري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ينامهاي متين و مبين رزاقدوستميباشد.
 • فاطمه رزاقدوست فوق ليسانس حقوق كه با آقاي حامد توسلي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي صدرا و سارا توسليميباشد.

ب: خانم زهرا سيف افجه اي

ايشان با آقاي دكتر محمد صادق نافذ كلام ازدواج نموده است و داراي   شش فرزند ميباشد:

١زهره نافذ كلام كه با آقاي محمود پورزرگري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي محمد و مهدي پورزرگريميباشد.

٢نرگس نافذ كلام كه با آقاي جعفر دانش پور ازدواج نموده است و داراي سه فرزند بنامهاي مريم، محمد و مهسا دانشپور ميباشد.

٣پروين نافذ كلام كه با آقاي سيد امير ميرخاني ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي سيد سروش و سيد مهديميرخاني ميباشد.

٤نسرين نافذ كلام كه با آقاي علي اشرافي ازدواج نموده است و داراي سه فرزند بنامهاي امين، فاطمه و زهرا اشرافيميباشد.

٥فرشته نافذ كلام

٦امير حسن نافذ كه با خانم ميترا عليزاده ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي سارا و ثمينا نافذ ميباشد.

ج: آقاي حسين سيف افجه اي

ايشان با خانم شكوه ؟  ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي خانم ساعده و آقاي مهدي سيف افجه اي ميباشد:

١خانم ساعده سيف افجه اي ليسانس الهيات كه با آقاي عباس خرازي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند است:

 • نيكا خرازي
 • طاها خرازي

٢آقاي مهدي سيف افجه اي كه با خانم فائزه ؟ ازدواج نموده است و داراي يك فرزند است:

 • ؟ سيف افجه اي

٢آن مرحوم از ازدواج با خانم بدري هندي زاده نيز داراي پنج فرزند بنامهاي آقايان محمد، حبيب، رضا، جواد و خانم سعيده سيف افجه اي ميباشند:

د: آقاي محمد سيف افجه اي

ايشان با خانم مريم مميز صنعت ازدواج نموده است و داراي چهار فرزند ميباشد.

 • حامده سيف افجه اي
 • احمد سيف افجه اي
 • زهرا سيف افجه اي كه با آقاي حامد غضنفري ازدواج نموده است.
 • سارا سيف افجه اي كه با آقاي عليرضا گلستاني ازدواج نموده است.

ه: آقاي حبيب سيف افجه اي

ايشان با خانم ماندانا طوسنگ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ميباشد:

 • فائقه سيف افجه اي كه با آقاي ؟ رادفر ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام محمد حسين رادفر ميباشد.
 • ميثم سيف افجه اي

و: آقاي رضا سيف افجه اي

ايشان با خانم محبوبه ؟ ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ميباشد:

 • رئوفه سيف افجه اي كه با آقاي امير رضا حاج عبدالعلي ازدواج نموده است.
 • عليرضا سيف افجه اي كه با خانم هدي مطهري ازدواج نموده است.

ز: آقاي جواد سيف افجه اي

ايشان با خانم آزاده ؟ ازدواج نموده است و داراي سه فرزند ميباشد:

 • زهرا سادات سيف افجه اي كه با آقاي محمد علي نعمتي ازدواج نموده است
 • اسرا سادات سيف افجه اي
 • فاطمه سادات سيف افجه اي

ح: خانم سعيده سيف افجه اي

ايشان با آقاي ؟ مطهري ازدواج نموده است و داراي دو فرزند ميباشد:

 • هدي مطهري
 • علي مطهري
٢- مرحوم حاج سيد قاسم سيف افجه اي

آن مرحوم از عاشقان امام حسين و از خيرين و عضو هيئت مديره چند صندوق قرض الحسنه، منجمله صندوق قرض الحسنه فرشته بودند.

آن مرحوم با خانم بهجت سادات فيروز آبادي ازدواج نموده بودند. آن زوج داراي شش فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي سيد يحيي سيف افجه اي

ايشان با خانم فلوريا ژاوه ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  سيد حسام الدين سيف افجه اي كه با خانم زينب احمدي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي سيد ياسين و سيد سبحان سيف افجه اي ميباشند.
 • سيد عمادالدين سيف افجه اي

ب: مرحوم سيد احمد سيف افجه اي

آن مرحوم كه در سال ١٣٨٣ فوت نمودند؛ با خانم مريم رضائي ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميده بود. آن دو ٢ فرزند دارند:

 •  آقاي سيد امير سيف افجه اي. ايشان با خانم سارا صدر ازدواج نموده اند.
 • آقاي سيد ايمان سيف افجه اي. ايشان با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده اند.

ج: خانم سيده سكينه (محبوبه) سيف افجه اي

ايشان با آقاي سيد احمد ضوئي ازدواج نمودند كه به متاركه انجاميد. اين زوج دو فرزند دارند:

 •  مرحوم سيد امير علي ضوئي
 • آقاي سيد محمد رضا ضوئي كه با خانم نكيسا ؟ ازدواج نموده است. اين دو ٢ فرزند بنامهاي سيد علي و سيد امين ضوئي دارند.

ايشان سپس با آقاي يحيي رضوان ازدواج نمودند. اين زوج داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي عبدالرحمن رضوان. ايشان با خانم ريحانه ؟ ازدواج نموده اند.
 • آقاي حسين رضوان

د: خانم سيده حبيبه (الهه) سيف افجه اي

ايشان با آقاي قدرت بقائي ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميد. آن زوج داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي مرتضي بقائي. ايشان با خانم مهتاب ؟ ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام آناهيد بقائي ميباشند.
 • خانم ليلا بقائي. ايشان با آقاي محمد بصيري ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام خورشيد بصيري ميباشند.
 • آقاي عليرضا بقائي

خانم الهه سيف افجه اي سپس با آقاي محمد منصور ازدواج نموده اند.

ه: آقاي سيد ابراهيم سيف افجه اي

ايشان با خانم آسيه ژاوه ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

 •  آقاي سيد محمد سعيد سيف افجه اي
 • آقاي سيد امير عطا سيف افجه اي

و: آقاي سيد اسمعيل سيف افجه اي

ايشان با خانم مينوش قندهاري ازدواج نموده بودند كه به متاركه انجاميد. آن دو داراي دو فرزند ميباشند:

 •  خانم سارا سادات سيف افجه اي
 • آقاي سيد دانيال سيف افجه اي
٣- مرحوم حاج سيد غلامرضا سيف افجه اي

آن مرحوم معروف به حاجاقا كوچك و از عاشقان و شعراي اهل بيت بودند.

 

٤- مرحوم حاج سيد محمود  سيف افجه اي

آن مرحوم استاد دانشگاه و مدتي نيز سفير جمهوري اسلامي ايران در تونس بودند.

ايشان با خانم زهرا (فخري) بنكدار تهراني ازدواج نموده بودند. اين زوج داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: خانم مريم سيف افجه اي

ايشان كه متولد سال ١٣٣٨ هستند با آقاي محمد رضا ابوالحلم متولد سال ١٣٣٠ ازدواج نموده اند. اين زوج داراي سه فرزند ميباشند:

 •  علي ابوالحلم متولد سال ١٣٥٩ و ليسانس كامپيوتر هستند كه با خانم فريماه وحيدي متولد سال ١٣٦١ و ليسانس كشاورزي ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام ليلين ابوالحلم متولد سال ١٣٩٣ ميباشند.
 • زهرا ابوالحلم متولد سال ١٣٦٤و ليسانس زبان و ادبيات انگليسي هستند كه با آقاي بهنام شايسته متولد سال ١٣٥٦ و ليسانس … ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام ياس بانو شايسته متولد سال ١٣٩٥ ميباشند.
 • امير حسين ابوالحلم متولد سال ١٣٦٦ داراي درجه كارداني كارداني.

ب: آقاي مهدي سيف افجه اي

ايشان كه متولد سال ١٣٣٩ هستند با خانم الهه فرشيد متولد سال ١٣٣٩ ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند ميباشند:

 •  علا سيف افجه اي متولد سال ١٣٦٨ ليسانس صنايع
 • شيرين سيف افجه اي متولد سال ١٣٧٤ ليسانس …

ج: خانم معصومه سيف افجه اي

ايشان متولد سال ١٣٤٥ و داراي ليسانس ادبيات فرانسه هستند.

ح: مرحومه حاجيه فاطمه سلطان (معروف به موچول خانم)

ايشان ابتدا با حاج سيد كاظم حيدري ازدواج نمودند. حاصل آن پيوند پنج فرزند بشرح زير بود:

الف: حاج سيد حيدر حيدري

ب: حاج سيد عبدالله حيدري

ايشان داماد دائي خود ميرزا محمد محسني بودند (حاج سيد عبدالله حيدري با مرحومه حاجيه عذرا خانم محسني ازدواج نموده بودند) و نام فاميلي شان را از حيدري به “داج خوش” تغيير دادند.

ج: حاجيه اشرف السادات حيدري

د: حاجيه فخرالسادات حيدري

ه: سيده فاطمه حيدري

ايشان با حاج علي مشايخي ازدواج نمودند. فرزندان ايشان عبارتند از:

 •  خانم فروغ زمان مشايخي كه با حاج محسن محسني (پسر سوم مرحوم حاج ميرزا محمد محسني) ازدواج نمودند.

مرحومه فاطمه سلطان محسني سپس با مرحوم حاج معصوم علي باستاني (معروف به ميرزا) ازدواج نمودند. ثمره اين پيوند سه فرزند ديگر بود:

و: آقاي حاج احمد باستاني

ز: خانم حاجيه سكينه باستاني

ح: خانم حاجيه مريم باستاني

 

ط : مرحومه حاجيه افسر محسني

 

موسسه هاي عام المنفعه تاسيس شده توسط فرزندان و نوادگان حاج حبيب الله طهراني و خانم قاضي

 

١ – مسجد محسني در خيابان وليعصر تهران (بنا شده توسط مرحوم ميرزا محمد محسني؛ فرزند حاج حبيب الله طهراني، باجناق حاج محمد موسي):

………. حاج محسن محسني (فرزند مرحوم ميرزا محمد محسني) دو قطعه زمين ٤٠٠ متري را در كوچه پيروز منشعب از خيابان وليعصر از پدر و برادر بزرگش (حاج جواد آقا) ميخرد. در روز محضر؛ پدر از او ميخواهد كه از آن ٨٠٠ متر زمين ٢٠٠ مترش را به او بدهد تا در آن مسجدي بسازد ……….

داستان وقف زمين و ساخت اين مسجد را از زبان جناب آقاي محسن محسني (نوهِ حاج ميرزا علي محسني؛ برادرِ مرحوم ميرزا محمد محسني) و از طريق فايل صوتي زير بشنويد:

ضمناً ایشان دو مسجد دیگر هم در تهرانسر و اصفهان بنا نموده اند.

٢ – هيئت مذهبي زائران كربلا كه يكي از بانيان اصلي آن مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي؛ همسر بتول خانم هستند. بتول خانم دختر حاج حبيب الله طهراني (باجناق حاج محمد موسي تاجر طهراني) ميباشند. باني ديگر اين هيئت حاج محمد حسن ابوالحسني فرزند يكي ديگر از باجناقهاي حاج محمد موسي تاجر طهراني و نفر موثر بعدي حاج محمد تقي قندي (نوه حاج محمد موسي) بوده است.

اين هيئت در سال ١٣٠٧ خورشيدي به همت حاج ابوالحسن سيف افجه اي (و با همراهي حاج سيد عباس افجه اي، حاج محمد حسن ابوالحسني ، حاج محمد تقي قناد تهراني و تني چند از همراهانشان) در كربلا پايه گذاري گرديد.

داستان تاسيس هيئت زائران كربلا

آدرس هیئت زائرین کربلا پائین تر از چهار راه سرچشمه، دست راست مقابل قنادی بهار داخل اولین کوچه (سنجري) ميباشد و هنوز بروال قبل، همه ساله مراسم عزاداري در اين هيئت بر گزار ميشود.

 

عكسهاي قديمي:

 

موقعيت فعلي كوچه عنابيها (محل زندگي مرحوم حاج حبيب الله طهراني و فرزندانشان)
موقعيت فعلي منزل ميرزا محمد محسني در كوچه عنابيها

عکس منزل مرحوم حاج میرزا محمد محسنی واقع در كوچه عنابيها در پامنار که از پشت بام سرای محسنی گرفته شده است.

 

 

خاطرات اقوام از حاج حبيب الله طهراني، فرزندان و نوادگان ايشان از خانم قاضي:

 

١ – جناب حاج كاظم محسني:

٢ – خانم عذرا پاكنهاد:

درسالهای قبل که من حدود پنج ویا شش سال داشتم بیاد می آورم که حاج آقا بزرگ طهرانی می آمدند در منزل حاج میرزا محمد محسنی که عموی مادرم (از مادر جدا واز پدر یکی) بودند ودر آنجا چند روزی میماندند وخیلی ها به دیدن ایشون می آمدند. لازم به ذکراست که حاج میرزا محمد محسنی (عموی مادرم) داماد بزرگ ایت الله فیروز آبادی رحمه الله بودندودر کوچه ما منزل داشتند و سه خانواده دایی هام وپسر عموی مادرم ‌و بعضی از اقوام دور تر در این کوچه منزل داشتند واسم این کوچه عنابیها بود که بعدا بنام کوی محسنی شد بدلیل اینکه خانواده های محسنی بیشتر از کسان دیگر بودند در روز های عید غدیر آیت الله حاج سيد رضا فیروز آبادی می آمدند منزل حاج عمو؛ ماهم ازدست ایشون یک ریالی نو می گرفتیم ‌و کلی ذوق میکردیم.

خطاب به خانم معصومه ( افسر) محسني فرزند هشتم ميرزا محمد محسني و خانم سيده زهرا فيروز آبادي. سلام. امید وارم که حالتون خوب باشد خیلی خوش آمدید به گروه خاندان حاج موسی تهرانی اینقدر خاطرات زیادی از آن مو قع ها داریم که ممکنه هرشب یکی را تعریف کنیم شاید یکسال طول بکشد وکل فامیل هم یادشان بیاید و تعریف کنند مثلا جشن عقد خواهرم در منزل شما (یا بهتر بگویم حاج عمو) بود که به دیوار های حیاط قالیچه و روی آن لامپ های رنگی آویزان کرده بودند ‌و جشن عروسی خودم هم در همانجا بود.

٣ – آقاي وحيد محسني:

خدا حاج میرزا محمد محسنی را رحمت کند خیلی مرد متدین و نازنینی بود. سالها به همراه برادرم در سرای امیر ، ایشان رابه همراه فرزندشان (حاج محسن آقای محسنی) که در همسایگی حجره ما بودند زیارت میکردیم. صورت مهربان و نورانی ایشان همیشه در خاطر ما نقش بسته است. یادشان گرامی باد.