ك – مرحوم حاج اسدالله قندی

 

مرحوم حاج اسدالله قندي

 

ولادت:

مرحوم مغفورحاج ميرزا اسدالله قندي يازدهمين فرزند حاج محمد كاظم قندي ميباشند.
براي تولد وي، مرحوم پدرشان در پشت جلد كلام الله مجيد شرح زير را مرقوم داشته اند:
” تولد اسدالله در ماه رجب ١٣٣٢ ”
لذا با تبديل تاريخ قمري فوق به خورشيدي، تولد مرحوم مغفور حاج ميرزا اسدالله قندي در خرداد ماه سال ١٢٩٣خورشيدي ميباشد. ولي در شناسنامه اي كه براي ايشان در سال ١٢٩٧ صادره شده، سال تولد ايشان  را ١٢٩١ خورشيدي ذكر نموده است.

زمان تولد ايشان حدود يكصد و هفت سال قبل و در زمان سلطنت احمد شاه، هفتمين و آخرين شاه سلسله قاجار بوده است.

زندگينامه:

ايشان در سال ١٣٣١ خورشيدي با خانم مهري (زهرا) ايراني  ازدواج نمودند كه حاصل اين وصلت دو فرزند بنامهاي آقاي فريدون قندي و خانم فرشته قندي ميباشد.

وفات:

حاج ميرزا اسدالله قندي روز چهاردهم آبان ١٣٥٧ در سن شصت و چهار سالگي در بيمارستان رسالت فوت كردند و مزارشان در قطعه ٨٢ “بهشت زهرا” تهران قرار دارد.
دراین قطعه از بهشت زهرا، علاوه بر مزار مرحوم اسدالله قندي، مزار هاي مرحوم حاج علی اکبرقندی و مرحوم حاج عبدالله قندی و دو همشیره مکرمه ایشان مرحومه معصومه خانم قندي و مرحومه محترم خانم قندي و همچنين مزار مرحوم محسن مومنون نيز قرار دارد.

 

فرزندان و نواده مرحوم حاج ميرزا اسدالله قندي:

 
الف: آقاي فريدون قندي:

آقاي فريدون قندي در سال ١٣٥٦ خورشيدي براي ادامه تحصیل به امریکاعزیمت نمودند و در حال حاضر نيز ساکن آنجا هستند.
وي با خانم  رنه ؟ ازدواج نموده و دو فرزند دارند.

١- آقاي عليرضا قندي

 ٢- خانم مريم قندي

 
ب: خانم فرشته قندي:

image   
خانم فرشته قندي با پسر عموي خود (آقاي حميد رضا قندي فرزند مرحوم حاج ميرزا علي اكبر قندي ازدواج نموده اند. حاصل اين پيوند چهار فرزند ميباشد:

١- مرحوم اميد قندي

٢- مرحوم نويد قندي

٣- آقاي محمد متين قندي

متولد ٢٠ تير ١٣٨٦

٤- آقاي محمد مبين قندي

 

نسبِ  فرزندان آقاي حميد رضا قندي و خانم فرشته قندي از سه سو به حاج محمد موسي تاجر طهراني ميرسد:

مرحوم حاج علي اكبر قندي، مرحوم حاج اسدالله قندي و مرحومه حاجيه زينت قندي.

از اين روست كه هر يك  از ايشان، داراي سه كد فاميلي ميباشند.

 

 

كد هاي فاميلي:

 

عكس هاي قديمي:

مجموعه اي از عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

شناسنامه مرحوم ميرزا اسدالله قندي
مرحوم حاج غلامرضا مومنون و مرحوم ميرزا اسدالله قندي

نفرات جلو از راست: مرحومان حاج علي اكبر قندي، حاج اسدالله قندي و حاج غلامرضا مومنون. نفر عقب: مرحوم حاج عبدالله قندي