٤- مرحومه حاجیه کوکب سلطان

حاجيه كوكب سلطان خانم چهارمين فرزند و دومين دختر حاج محمد موسي تاجر طهراني و فاطمه خانم ميباشند.

تولد:

ايشان حدودا متولد سال ١٢٤٤ خورشيدي ميباشند.

شرح زندگي:

از آنجا كه حاجيه كوكب سلطان و خواهر بزرگترشان (حاجيه خاور سلطان) همسران دو برادر بودند، جاري يكديگر هم بودند.

همسر كوكب سلطان برادرِ حاج محمد حسين قزويني (مشهور به بزرگ، همسر حاجيه خاور سلطان) بودند و بنا بر شنيده هاي سركار خانم فرح انگيز نبوي راد (نتيجه حاجيه خاور سلطان) هر دو عروس، در منزل مادر شوهرشان زندگي ميكرده اند .

وفات:

تا اين زمان، از تاريخ فوت و محل مزار ايشان اطلاعي در دست نيست.

فرزندان مرحومه كوكب سلطان:

از نام همسر و نام فرزندان مرحومه حاجيه كوكب  سلطان خانم (دومين دختر حاج محمد موسي تاجر طهراني) تا اين زمان اطلاعاتي در دسترس نميباشد.

اميد است كه در آينده نزديك از شرح زندگي  و نام و تعداد فرزندان وي اطلاعات بيشتري بدست آيد.