د – مرحومه حاجیه معصومه حاج موسی

حاجيه معصومه حاج موسي فرزند چهارم حاج محمد علي طهراني و حاجيه بلقيس اُلنگ طهراني بودند.

تولد:

ايشان متولد سال …. خورشيدي ميباشند.

شرح زندگي:

ايشان با مرحوم حاج محمد اُلنگ طهرانی (واقف مسجد سلمان واقع در خیابان شهباز كه يكي از اقوام مادرشان بودند)، ازدواج نمودند.

وفات:

ايشان در تاريخ ….  فوت نمودند و مزارشان در آرامگاه خانوادگي يخچالي تهراني در آرامستان شيخ عبدالكريم در شهر قم  قرار دارد. همسر ايشان ( مرحوم حاج محمد اُلنگ) نيز در تاريخ … فوت نمودند و مزارشان در همان آرامگاه خانوادگي قرار دارد.

فرزندان و نوادگان حاجيه معصومه حاج موسي:

مرحومه معصومه خانم حاج موسي داراي چهار پسر و سه دختر ميباشند. بعد ها، پسرها نام فاميل خود را به “درریز” تغيير دادند ولي پسر اول و دختر ها نام فاميل پدرشان (اُلنگ طهراني)  را حفظ نمودند.

١- مرحوم محسن اُلنگ طهراني

آن مرحوم با مرحومه عصمت دباغ ازدواج نموده بودند. حاصل آن وصلت شش فرزند بشرح زير است:

الف: آقاي رحيم اُلنگ طهراني
ب: آقاي حسن اُلنگ طهراني

ايشان با خانم فهيمه سربها ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح ازير ميباشند:

 •  آقاي محمد حسين اُلنگ طهراني
 • آقاي محمد علي اُلنگ طهراني
 • خانم زهرا اُلنگ طهراني
ج: خانم پري اُلنگ طهراني

ايشان با آقاي اسماعيل فرازنده ازدواج نموده اند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي حسن فرازنده
 • آقاي جواد فرازنده
 • آقاي مهدي فرازنده
 • خانم افسانه فرازنده
 • خانم اعظم فرازنده
د: خانم قدسي اُلنگ طهراني

ايشان با پسر عمه خود؛ آقاي حسين عليني ( فرزند خانم فاطمه اُلنگ طهراني) ازدواج نموده اند و داراي شش فرزند ميباشند:

 • خانم  منيژه عليني
 • خانم ليدا عليني
 • خانم لادن عليني
 • خانم نفيسه عليني
 • خانم معصومه عليني
 • خانم فرزانه عليني
ه: خانم فاطمه (بانو) اُلنگ طهراني

ايشان با آقاي احمد نگوئي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي محمد نگوئي
 • خانم آيدا نگوئي
و: خانم سهيلا اُلنگ طهراني
٢ – مرحوم مصطفي دُرريز

آن مرحوم با مرحومه بتول (فروغ اعظم) عصار پور ازدواج نموده بودند. حاصل ازدواج ايندو سه فرزند بشرح زير است:

الف: آقاي محمود دُرريز
ب: مرحومه فاطمه (محبوبه) دُرريز

آن مرحومه با آقاي احمد شهبازي ازدواج نموده بودند. آن دو داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي علي شهبازي
 • آقاي شهاب شهبازي

مرحومه فاطمه درريز در تاريخ اول فروردين ماه سال ١٤٠٠ خورشيدي در اثر بيماري سرطان دار فاني را ترك نمود.

ج: خانم نيره (مهري) دُرريز

مزار مرحوم حاج مصطفي دُرريز، مرحومه فروغ اعظم عصار پور و مرحومه فاطمه دُرريز در آرامستان “ابن بابويه” قرار دارد.

 

٣ – آقاي علي احمد دُرريز

ايشان با خانم عذرا عليني ازدواج نموده اند. حاصل اين پيوند پنج فرزند بشرح زير است:

الف: خانم شمسي درريز
ب: آقاي علي اصغر درريز

ايشان با خانم شعله فاضلي ازدواج نموده اند

ج: آقاي علي درريز

ايشان با خانم آذر ؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

 •  خانم الهام درريز
د: آقاي حميد درريز
ه: آقاي مجيد درريز

 

٤- آقاي مرتضي دُرريز

ايشان با خانم وجيهه سادات ايزد ازدواج نموده اند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي محمد درريز

ايشان با خانم ؟ انواري ازدواج نموده اند

ب: آقاي مجيد درريز
ج: خانم فاطمه (مهناز) درريز
د: خانم زهرا (مينو) درريز
ه: خانم مينا درريز

ايشان با آقاي مجيد محمدي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم ملينا محمدي
٥ – مرحومه خانم بالا (فاطمه) اُلنگ طهراني

آن مرحومه با مرحوم عبدالله عليني ازدواج نموده بودند. آندو داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

الف:خانم فخري علّيني

ايشان با آقاي رضا صادقي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •    آقاي محمد صادقي
 •    خانم فهيمه صادقي
 •    شهيد علي صادقي
ب: آقاي حسين علّيني

ايشان با دختر دائي خود؛ خانم قدسي اُلنگ طهراني (فرزند آقاي محسن اولنگ طهراني)  ازدواج نموده اند و داراي شش دختر بشرح مذكور در بخش همسرشان ميباشند.

ج: آقاي هادي علّيني

ايشان با خانم افتخار سادات  ميرهادي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي حميد علّيني
 • آقاي سعيد علّيني
 • آقاي بابك علّيني
د: آقاي اكبر علّيني

ايشان با خانم مهين وحدتي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي رضا علّيني
 •  خانم شيوا علّيني
 • خانم سميرا علّيني
 • خانم هليا علّيني
ه: خانم مليحه علّيني

ايشان با آقاي محمد علي ايرانپور ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي عليرضا ايرانپور
 • خانم پرستو ايرانپور
 •  آقاي وحيد ايرانپور
٦- مرحومه زهرا (بلور) اُلنگ طهراني

آن مرحومه با مرحوم غلامرضا اُلنگ (فرزند حاج شعبانعلي اُلنگ يخچالي و حاجيه طلعت خانم) ازدواج نموده بودند و داراي پنج فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: موحوم محمد علي اًلنگ

این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 4BA4E879-05B7-4E3D-9627-87899A7C76BF-e1599724826718.jpeg می‌باشد

آن مرحوم با خانم ليلي طهراني ازدواج نموده بودند. ايند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 • خانم مريم اُلنگ
 • آقاي محمد اُلنگ
 • خانم مينا اُلنگ

مرحوم محمد علي النگ در تاريخ ١٣٩٩/٦/١٩ دار فاني را وداع نمود. مزار ايشان در قطعه ٣١٦ آرامستان بهشت زهرا قرار دارد.

ب: آقاي محمد حسين اُلنگ

ايشان با خانم سوسن ايزد (نبيره حاجيه خاور سلطان) ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي حميد رضا اُلنگ
 • آقاي سعيد اُلنگ
 • خانم معصومه (شيرين) اًلنگ
ج: خانم هاجر (اقدس) اُلنگ
د: خانم صديقه (اعظم) اًلنگ

ايشان با آقاي حسن (كيوان) شكوهي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم فاطمه سادات شكوهي كه با آقاي روح الله نجف نيا ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي محمد حسين نجف نيا ميباشند.
 • خانم زهرا سادات ( مونا) شكوهي كه با آقاي صادق خلج مؤذن ازدواج نموده اند.
ه: خانم طاهره (سرور) اُلنگ
٧ – خانم خديجه (حوری ) اُلنگ طهراني

ايشان با آقاي عبدالله رضوي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

الف: آقاي حسين رضوي

ايشان با خانم مهرناز مهر پسند ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي احسان رضوي
 • خانم ياسمن رضوي
ب: آقاي حسن رضوي

ايشان با خانم فهيمه زمردي ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 • آقاي عليرضا رضوي
 • خانم نيلوفر رضوي
ج: خانم فاطمه رضوي

ايشان با آقاي محسن افشار ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي حميد افشار
 • خانم پريسا افشار