د – مرحومه حاجيه معصومه (خانم خانما)

حاجيه معصومه خانم معروف به “خانم خانما” دختر آخر حاجيه خاور سلطان و حاج محمد حسين مشهور به “حاج محمد حسين بزرگ” ميباشند.

تولد:

آن مرحومه بنا بر شواهد نقل شده؛ اوائل سال ١٢٧٤ خورشيدي (يكسال قبل از ترور ناصرالدين شاه كه در اردبيهشت سال ١٢٧٥ خورشيدي بوقوع پيوست) متولد شده اند.

شرح زندگي:

ايشان در سن سيزده سالگي (سال ١٢٨٧ خورشيدي) با پسر خاله مادرشان، مرحوم آقا محمد تقي (فرزند آقا محمد موسي تاجر و معصومه خانم كه اين معصومه خانم خواهر فاطمه خانم، مادر حاجيه خاور سلطان بوده اند) ازدواج نمودند . حاصل اين وصلت چهار فرزند ميباشد.

وفات:

ايشان در تاريخ …..  برحمت خدا رفتند و مزارشان در آرامستان …..    واقع است.

 

فرزندان مرحومه حاجيه معصومه:

آن مرحومه داراي چهار فرزند (سه پسر و يك دختر) بود. بعد ها، فرزندان ايشان با عنايت بنام پدرشان، نام فاميل “تقي زادگان تهراني” را انتخاب نمودند.

 

الف: مرحوم رضا تقي زادگان تهراني

ايشان با خانم منصوره عليزاده عظيمي ازدواج نمودند و داراي سه فرزند پسر و سه فرزند دختر بودند:

١- مرحوم محمد جواد تقي زادگان تهراني

ايشان با دختر عمه خود، خانم پرويندخت تقي زادگان تهراني ازدواج نمودند. از اين وصلت،  يك فرزند بيادگار مانده است. ايندو در سال ١٣٤٠ در تصادف رانندگي (بهمراه فرزند سوم حاج ميرزا علي اصغر بنام آقاي مسعود تقي زادگان تهراني) مرحوم شدند. تنها فرزند ايشان خانم نسرين ميباشد:

 •  خانم نسرين تقي زادگان تهراني كه با آقاي سيد علي اصغر (مجيد) واقفي رضائي ازدواج نموده اند. حاصل اين پيوند سه فرزند است:الف: آقاي سيد احسان واقفي رضائي كه با خانم شادي گلزار پور ازدواج نموده است. ب: آقاي سيد ايمان واقفي رضائي كه با خانم گلناز آقا بيگي ازدواج نمود و داراي يك فرزند بنام آقاي شايان واقفي رضائي ميباشد. و ج: خانم سيده پروين واقفي رضائي
٢- آقاي  مصطفي تقي زادگان تهراني

ايشان با خانم شكوه طاهري ازدواج نموده اند. حاصل اين وصلت سه فرزند بشرح زير است:

 • خانم ناهيد  تقي زادگان تهراني كه با آقاي كريستوفر ماير ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي يوردان ماير و روبن ماير دارد
 • آقاي نويد تقي زادگان تهراني
 • آقاي نادر تقي زادگان تهراني
٣- آقاي  محمد تقي زادگان تهراني

ايشان با خانم افسانه سليماني نيا ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي آرمين تقي زادگان تهراني
 • خانم ياسمين تقي زادگان تهراني
٤- خانم سرور تقي زادگان

ايشان با آقاي سيد محمد رضا ايزد ازدواج نموده اند. حاصل اين پيوند سه فرزند بشرح زير است:

 • آقاي سيد محمود ايزد كه با خانم ثريا كرمانچي ازدواج نموده است و داراي دو دختر بنامهاي خانمها مژده و مريم ايزد ميباشد.
 • خانم سيده مريم (مهشيد) ايزد كه با آقاي مرتضي مشتاقي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي خانمها مهري و مونا مشتاقي ميباشد.
 • خانم سيده سوسن ايزد با آقاي محمد حسين النگ (پسر مرحومه زهرا/بلور اولنگ، نوه معصومه خانم و نتيجه حاج محمد علي طهراني) ازدواج نموده است و داراي سه فرزند بنامهاي آقايان حميد و سعيد اولنگ و خانم شيرين اولنگ ميباشد.
٥- خانم شكوه تقي زادگان

ايشان با آقاي حسنعلي حاجيها ازدواج نمودند كه حاصل آن وصلت پنج دختر بشرح زير است:

 •  خانم ميترا حاجيها كه با آقاي حميد كرمي ازدواج نموده اند و داراي يك دختر بنام خانم كتايون كرمي ميباشند.
 • خانم  مينا حاجيها كه با آقاي نادر برادران ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند پسر بنامهاي آقايان محمد و علي برادران ميباشند.
 • خانم مينو حاجيها كه با آقاي  فريبرز متوسلان ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند پسر بنامهاي آقايان ميكائيل و بنيامين متوسلان ميباشند.
 • خانم مژگان حاجيها كه با آقاي سعيد بني مهد ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند پسر بنام آقاي دانيال بني مهد ميباشند.
 • خانم مونا حاجيها كه با آقاي كامران ملك پور ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند دختر بنامهاي خانمها عسل و مانلي ملك پور ميباشند.
٦- خانم فروغ تقي زادگان

ايشان با آقاي هادي سادات خوانساري ازدواج نموده اند. حاصل اين وصلت دو فرزند بشرح زير است:

 •  آقاي علي سادات خوانساري كه با خانم سميرا حجارزاده ازدواج نموده است و داراي دو فرزند بنامهاي خانم گيتا سادات خوانساري و آقاي آريو سادات خوانساري ميباشند.
 • خانم ثريا سادات خوانساري كه با آقاي جمال شير خدائي ازدواج نموده است و داراي دو فرزند پسر بنامهاي آقايان محمد و علي شير خدائي ميباشند.

ب: مرحوم علي اصغر تقي زادگان تهراني

ايشان با خانم زهرا حيدرعلي ازدواج نمودند كه حاصل آن وصلت، سه فرزند بشرح زير بود:

١- آقاي محمود تقي زادگان تهراني
٢- مرحومه فاطمه (مهيندخت) تقي زادگان تهراني

آن مرحومه با نتيجه حاج محمد كاظم قندي، مرحوم محمد نيلي (فرزند ارشد خانم عزيز الملوك قندي كه به وكالت دادگستري اشتغال داشتند) ازدواج نموده بودند. حاصل آن پيوند هفت فرزند بشرح زير بود:

– آقاي امير نيلي كه با خانم هايده حسيني اصفهاني ازدواج نموده اندوو داراي ٢ فرزند به نام های آقاي محمد رضا نيلي و خانم راضيه نيلي هستند.

– آقاي عبد الحميد نيلي كه از ازدواج اول خود (با خانم شهره درم گزين) داراي يك فرزند به نام خانم ميشا نيلي هستند و از ازدواج دوم خود (با خانم نسرين اسدي) نيز داراي يك فرزند به نام آقاي آرين نيلي هستند.

– خانم مريم بانو نيلي كه با آقاي امير آقايي ازدواج نموده اتد و داراي دو فرزند به نام های آقاي محمد امير آقايي و خانم سارا آقايي هستند.

– خانم مهديه نيلي كه با آقاي سيد حسن رستگار ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند به نام های خانم سيده مهسا رستگار و خانم سيده سنا رستگار هستند.

– خانم منصوره (فيروزه) نيلي كه با آقاي سيد اميرحسن بهبهاني ازدواج نموده اند.

ايندو داراي يك فرزند به نام آقاي سيد امير پارسا بهبهاني هستند.

– آقاي عبدالمجيد نيلي كه با خانم هدي علمدار ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام خانم فاطمه نيلي ميباشند.

– آقاي فريد نيلي

٣- مرحوم مسعود تقي زادگان تهراني

ايشان در سال ١٣٤٠ خورشيدي در تصادف رانندگي فوت نمودند.

حاج ميرزا علي اصغر تقي زادگان تهراني در جواني فوت نمودند.

 
ج: مرحومه عصمت تقي زادگان تهراني

مرحومه حاجيه عصمت تقي زادگان تهراني از ازدواج اولشان با پسر عمه خود، حاج ابوالقاسم (پسر خانم بالا) دو فرزند دارند:

١: خانم عذرا تقي زادگان تهراني

خانم عذرا تقي زادگان با آقاي احمد حاج عبدالعلي بزاز (كه پسر حاج صديقه خانم؛ دختر عموي مادرشان هستند) ازدواج نمودند و حاصل آن وصلت چهار فرزند بشرح زير است:

 •  آقاي رضا حاج عبدالعلي بزاز كه با خانم زهرا ميري ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند (دو دختر و يك پسر) ميباشند:
  الف – خانم نسيم حاج عبدالعلي بزاز كه با مرحوم ؟ ؟ ازدواج نمودند و داراي يك فرزند بنام آقاي امير حسين ؟ ميباشند
  ب – خانم نغمه حاج عبدالعلي بزاز
  ج – آقاي محمد مهدي حاج عبدالعلي بزاز
 •   خانم زهره حاج عبدالعلي بزاز كه با آقاي محمود اربابي ازدواج نموده اند و حاصل آن پيوند، سه فرزند بشرح زير است:
  الف – آقاي سعيد اربابي كه با خانم ؟ ؟ ازدواج نوده اند و داراي يك دختر بنام ؟ اربابي ميباشند
  ب – خانم صديقه اربابي كه با آقاي علي تركيان ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي امير حسين تركيان ميباشند
  ج – خانم زهرا اربابي
 •  آقاي صادق حاج عبدالعلي بزاز
 • آقاي مرتضي حاج عبدالعلي بزاز كه با خانم مريم استادي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي وحيد، حميد و مهسا حاج عبدالعلي بزاز ميباشند
٢: مرحومه پرويندخت تقي زادگان تهراني

آن مرحومه با پسر دائي خود، مرحوم محمد جواد تقي زادگان تهراني (پسر حاجاقا رضا تقي زادگان تهراني) ازدواج نموده بودند كه يادگار عمر كوتاه ايشان يك فرزند دختر بنام خانم نسرين تقي زادگان تهراني است:

 •  خانم نسرين تقي زادگان تهراني كه با آقاي سيد علي اصغر (مجيد) واقفي رضائي ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

– آقاي سيد احسان واقفي رضائي كه با خانم شادي گلزار پور ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند پسر بنام آرچِر (Archor) واقفي رضائي (متولد ٢٠ تير ١٣٩٩) ميباشند و مقيم نيوزلند هستند.
– آقاي سيد ايمان واقفي رضائي كه با خانم گلناز آقا بيگي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام آقاي شايان واقفي رضائي ميباشد.
– خانم سيده پروين واقفي رضائي كه در تاريخ ١٣ اسفند ١٣٩٨ با آقاي كَمِرون زِنِط چانگ (Cameron Zenneth Chong) ازدواج نموده اند و مقيم نيوزلند هستند.

مرحومه حاجيه عصت تقي زادگان تهراني از ازدواج بعدي خود، با حاج حميد كاظمي نيا كه از تجار بازار تهران در لوازم خانگي و ساعت بودند، داراي نه فرزند بشرح زير ميباشند:

٣- خانم فرح انگيز كاظمي نيا

    مرحوم حاج جواد نبوي راد

ايشان كه متولد ٢٤ مرداد ماه سال …. هستند در تاريخ ٢٥ بهمن ماه  سال ١٣٣٨ خورشيدي (مصادف با ٢٧ رجب) با مرحوم حاج جواد نبوي (پسر حاجيه خديجه سلطان و نوه حاجيه مريم) ازدواج نمودند. حاصل اين پيوند پنج فرزند بترتيب زير است:

 

 •  خانم بتول (فريبا) نبوی راد

      

  ايشان در تاريخ ٢٧ شهريور ١٣٥٩ با آقاي محمد غلامي ازدواج نموده اند كه حاصل آن پيوند دو فرزند بشرح زير است:

الف – آقاي مسعود غلامي متولد ١٨ ارديبهشت سال …. كه در تاريخ ١٦ تير ١٣٩٠ با خانم زهره عليمحمدي ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام آقاي امير علي غلامي متولد ١٣٩١/٨/٢١ ميباشد.
ب – آقاي ميثم غلامي كه متولد ٣٠ تير سال ١٣٦٣ هستند با خانم عطيه نورائي پور ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بنامهاي خانم هانيه غلامي متولد ١٣٩١/١١/٢٦، آقايان محمد و علي  غلامي متولدين ١٣٩٣/٦/٢٢ و آقاي محمد حسين غلامي متولد ١٣٩٧/٢/١١ ميباشد.

 

 • آقاي محمد جواد نبوي راد

   

ايشان با خانم حوري مهديان ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

الف – خانم مريم نبوي راد
ب – آقاي عليرضا نبوي راد متولد ٢٨ شهريور سال ….

 

 • آقاي محمد محسن نبوي راد


ايشان با آقا محمد جواد دوقلو هستند. ايشان در تاريخ ١٠ تير ١٣٦٩ با خانم فاطمه سادات (فريبا) بخارائي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

الف – آقاي علي نبوي راد
ب – آقاي محمد نبوي راد متولد ١٤ تير ماه سال ١٣٧٦
ج – آقاي امير مهدي نبوي راد
د- آقاي امير حسين نبوي راد

 

 •  آقاي احمد نبوي راد

ايشان با خانم فريده شهبندي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بشرح زير ميباشند:

الف – آقاي علي نبوي راد

 

 •  خانم راهله نبوي راد
  آن مرحومه كه متولد سال ١٣٥٣ بودند، در جواني و در تاريخ پانزدهم مرداد ماه سال ١٣٨٧ خورشيدي فوت نمودند.
 
٤- خانم بهجت كاظمي نيا

ايشان در تاريخ ١٥ مرداد ١٣٤٢ با اقای سید جلال  سید جواد جواهری ازدواج نموده اند. حاصل اين پيوند سه فرزند بشرح زير است:

 •  خانم سيده مهناز سید جواد جواهری كه با اقای محمود رضا اخگری ازدواج نموده  بودند. آن دو سه فرزند دارند: ١- اقای امیررضا اخگری كه با خانم پگاه ؟ ازدواج نموده اند و فرزند شان آقاي  امیرپارسا اخگري میباشد. ٢- خانم فاطمه اخگري ٣- آقاي امير علي اخگري. سپس؛ خانم سيده مهناز سيد جواد جواهري با آقاي رامين موسائي ازدواج نموده اند كه ثمره اين وصلت دو فرزند دوقلوي پسر بنامهاي امير ارسلان و محمد آريان موسائي ميباشد.
 • اقای سيد علیرضا سید جواد جواهری كه با خانم غزاله برنجی ازدواج نموده اند و فرزندشان آقاي سيد محمد ابراهیم سید جواد جواهری میباشد
 • اقای سيد مسعود سید جواد جواهری كه با خانم سیده سمیرا جزایری ازدواج نموده اند. اين دو داراي يك فرزند بنام آقاي سيد امير حسين سيد جواد جواهري ميباشند. 
 
٥- آقاي احمد كاظمي نيا

ايشان با خانم فرزانه علی آبادی ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم بنفشه كاظمي نيا كه با اقای احسان اویسی ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بنامهاي آقايان امیرحسین، علیرضا و مهدي اويسي ميباشند
 •  اقای محمد کاظمی نیا كه با خانم آرزو ؟ ازدواج كرده اند و داراي يك فرزند بنام خانم تُرنج كاظمي نيا ميباشند.
 • آقاي علی کاظمی نیا
 
٦- آقاي محمد حسين كاظمي نيا

ايشان با خانم فاطمه (مهناز) وحیدی ازدواج نموده اند و داراي  سه فرزند بشرح  زير ميباشند:

 •  خانم فاطمه (مهشید) كاظمي نيا كه با اقای امیرحسین ترکیان ازدواج نموده است.
 • خانم مونا كاظمي نيا كه با اقای سیدمرتضی هاشمیان ازدواج نموده است و داراي يك فرزند بنام آقاي سیدرضاهاشمیان هستند
 • خانم مهسا كاظمي نيا كه با آقاي سیدمحمدکریمی نیا ازدواج نموده است
 
٧- خانم منصوره كاظمي نيا

ایشان با اقای حسين سفاری ازدواج نموده اند و حاصل اين پيوند چهار فرزند بشرح زير است:

 •  اقای حمیدرضاسفاری كه با خانم لیلا ترکیان ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقاي محمدامین سفاري  و خانم یاسمن سفاري ميباشند
 • آقاي عبدالمجید سفاری كه با خانم سعیده حداد ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقاي امیرعباس سفاري  و خانم سلاله سفاري ميباشند
 • خانم فاطمه (نازنین) سفاري كه با اقای وحیدسلیمانی ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقاي علی  سليماني و خانم سارا سليماني میباشند
 • خانم زهرا (نرگس) سفاري كه با اقای حمید جواهریان ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند بنامهاي آقايان محمدرضا و محمدعلی جواهريان میباشند.
 
٨- خانم محبوبه كاظمي نيا

ايشان با نوه طوبي خانم (خاله مادرشان)، آقاي سيد محسن دره التاج ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم سیده مریم  دره التاج كه با اقای علی شعبانی ازدواج نموده است
 • خانم سیده مینا دره التاج كه با اقای داودمرادی ازدواج نموده است
 • اقاي سیدحسین دره التاج كه با خانم مينا تهراني يكتا ازدواج نموده است و داراي يك پسر بنام آقاي سيد دانيال دره التاج ميباشند. 
 
٩- آقاي ناصر كاظمي نيا

ايشان با خانم هما نجاری ازدواج نموده اند و حاصل آن چهار فرزند بشرح زير است:

 •   آقاي حمید كاظمي نيا
 • خانم لیلا كاظمي نيا
 • خانم زهرا كاظمي نيا
 • اقاي سعیدکاظمی نیا
 
١٠- آقاي كاظم كاظمي نيا

ايشان با خانم بدری ؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم پرنیان كاظمي نيا
 
١١- آقاي امير كاظمي نيا

ايشان با خانم زهره شیخونی ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  خانم لی لی كاظمي نيا
 
د: مرحوم علي اكبر تقي زادگان تهراني

   این تصویر دارای صفت خالی alt است؛ نام فایل آن 991FEABE-27D1-42DE-93B5-03876882906E-e1601898767840.jpeg می‌باشد   

آن مرحوم كه متولد سال ١٣١٠ خورشيدي بودند؛ با مرحومه مولود (احترام المكوك) محمودي بروجردي ازدواج نموده بودند. حاصل اين وصلت پنج فرزند بشرح زير است:

١ – خانم حشمت تقي زادگان تهراني

ايشان ازدواج ننموده اند.

٢ – خانم رفعت تقي زادگان تهراني

ايشان با آقاي امير مدني نوين ازدواج نموده اند. اين زوج داراي چهار فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي علي مدني نوين. ايشان با خانم مونا معاضد ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند بنامهاي رادين و رايان مدني نوين ميباشند.
 • خانم عاطفه مدني نوين. ايشان با آقاي مهدي جعفري اصل ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند بنامهاي آرين و آروين جعفري اصل ميباشند.
 • خانم بهاره مدني نوين. ايشان با آقاي نيما صفويه ازدواج نموده اند. اين زوج داراي داراي يك فرزند بنام خانم نفس صفويه ميباشند.
 • خانم بنفشه مدني نوين. ايشان با آقاي عليرضا حسامي ازدواج نموده اند.
٣ – مرحومه ملك تقي زادگان تهراني

آن مرحومه با آقاي محمد جعفر قلي ازدواج نموده بودند و در سال ١٣٩٧ بعلت تصادف فوت نمودند. اين زوج داراي سه فرزند بشرح زير ميباشند:

 •  آقاي امير جعفر قلي
 • آقاي وحيد جعفر قلي
 • خانم مريم جعفر قلي
٤ – خانم فرزانه تقي زادگان تهراني

ايشان با آقاي تقي ناصر شريعتي ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند بشرح زير ميباشند:

الف – خانم تابان ناصر شريعتي. ايشان با آقاي محمد رضا افراز حبيبي ازدواج نموده اند. اين زوج داراي يك فرزند بنام آقاي  آريا افراز حبيبي ميباشند.

ب – خانم فروزان ناصر شريعتي. ايشان با آقاي امين شيباني ازدواج نموده اند.

٥ – آقاي محمد تقي زادگان تهراني

ايشان با خانم نوشين پاك اندام ازدواج نموده اند. اين زوج داراي دو فرزند بنامهاي آقاي پايا تقي زادگان تهراني و خانم رومينا تقي زادگان تهراني ميباشند.

 
مرحوم علي اكبر تقي زادگان طهراني در سال ١٣٥٢ خورشيدي در سن ٤٢ سالگي فوت شدند و مزارشان در آرامستان “ابن بابويه” قرار دارد.

 مزارايشان در ابن بابويه همراه مزار مرحومه منصوره عليزاده عظيمي، مزار مرحوم محمد جواد و مرحومه پرويندخت تقي زادگان طهراني (که همسروی بودند) و مزار مسعود تقي زادگان طهراني در کنار هم هستند.

اسناد قديمي:

 


وصيت نامه معصومه خانم فرزند محمد كاظم و ام سلمه. ايشان همسر حاج محمد موسي و مادر حاج محمد تقي جد خاندان تقي زادگان بوده اند. اين سند مورخ ٦ رجب سنه ١٢٧٧ قمري مطابق با ٢٨ دي سال ١٢٣٩ خورشيدي؛ مربوط به ١٦٠ سال قبل است

عكس هاي قديمي:

مجموعه عكسهاي قديمي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني در بخش “عكسهاي قديمي” همين سايت موجود است.

براي كسب اطلاعات بيشتر در مورد عكس هاي زير لطفا به بخش “عكسهاي قديمي” سايت، مراجعه فرمائيد.

محمد جواد و عذرا تقي زادگان
مرحوم رضا تقي زادگان