باجناق هاي حاج محمد موسي تاجر طهراني

از همسر اولشان (فاطمه خانم):

همانطور كه در زندگينامه همسران حاج محمد موسي تاجر طهراني ذكر گرديد؛ مادر همسر اول ايشان (خانم ام سلمه كه به تخمين حدود سال ١١٩٠ خورشيدي – حدود ٢١٠ سال پيش – بدنيا آمده اند) ٨ دختر داشتند:

ازدواج اول ايشان با آقا محمد كاظم تاجر طهراني بوده است. فرزندان ايندو عبارتند از: فاطمه، معصومه و شاه جهان
ازدواج دوم ايشان با حاج محمد اسماعيل بوده است. فرزندان ايندو عبارتند از: طوبي، ماه سلطان، زهرا سلطان، آسيه و گوهر سلطان.

نام همسران ٥ تن از دختران خانم ام سلمه مشخص است:

فرزند اول اُمِ سلمه: فاطمه خانم كه به تخمين متولد سال ١٢١٨ خورشيدي بوده اند؛ با حاج محمد موسي تاجر طهراني  (جدِ اعليِ ما) ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: حاج محمد علي طهراني (حاج موسي)، حاج محمد كاظم طهراني (قندي)، حاجيه خاور سلطان، حاجيه كوكب سلطان و حاجيه مريم سلطان.

حاج محمد موسي تاجر طهراني نام فرزند اولش را از نام پدر خود (علي) و نام فرزند دوم خود را از نام پدر همسرش (كاظم) گرفته و آنانرا “محمد علي” و “محمد كاظم” ناميده است.

فرزند دوم اُمِ سلمه: معصومه خانم به تخمين متولد سال ١٢٢٠ خورشيدي بوده اند (اين تخمين با توجه به متن وصيت نامه شان كه در سال ١٢٣٩ تقاضاي استيجار ده سال نماز و روزه نموده اند بدست آمده است: از آنجا كه در قديم رسم بوده كه تمام نماز و روزه هاي واجب خود را صحيح نميدانسته اند و با استيجار؛ تمامي را تكرار مينموده اند؛ پس ميتوان حدس زد كه ايشان در سال تحرير وصيتنامه نوزده ساله بوده اند. پس به احتمال زياد متولد ١٢٢٠ خورشيدي هستند). ايشان با فردي كه وي نيز بر حسب اتفاق “محمد موسي” نام داشت ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: خانم بالا، حاج محمد جعفر، حاج محمد تقي (تقي زادگان) و حاج محمد كريم (حاج موسي).

فرزند ششم اُمِ سلمه: زهرا سلطان با حاج حبيب الله طهراني ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: حاج ميرزا علي (محسني)، حاج محمد جعفر (محسني)، حاجيه بي بي خانم، حاجيه خديجه و حاجيه عذرا.

فرزند هفتم اُمِ سلمه: آسيه خانم با حاج محمود بنكدار ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن (اخوان ابوالحسني)، حاجيه خديجه و حاجيه ربابه.

فرزند هشتم اُمِ سلمه: گوهر سلطان با حاج محمد كريم ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از: حاج محمد جواد، حاج غلامحسين (آهنكوب)، حاج غلامرضا، حاجيه خديجه و حاجيه صغري

اولين داماد خانم ام سلمه حاج محمد موسي تاجر طهراني جد اعلي ما بوده اند. لذا ايشان ٧ باجناق داشته اند كه سه نفرشان بواسطه ازدواج فرزندان شان با سه تن از نواده هاي حاج محمد موسي؛ به ايشان و به نوادگان ايشان گرچه نسبتِ نَسَبي نداشته اند؛ نزديك تر بوده و هستند.

١ – فرزند دوم خانم ام سلمه (معصومه خانم) با فردي كه وي نيز بر حسب اتفاق “محمد موسي” نام داشته اند ازدواج نموده بودند. لذا نام اولين باجناق جد اعلي ما هم “حاج محمد موسي” بوده است. فرزندان ايندو عبارتند از: خانم بالا، حاج محمد جعفر، حاج محمد تقي (تقي زادگان) و حاج محمد كريم (حاج موسي). در وصيتنامه معصومه خانم كه موجود است؛ ايشان با نام كامل “آقا محمد موسي تاجر” بعنوان همسر وصيت كننده معرفي شده است.

وصيت نامه معصومه خانم
(خواهر فاطمه خانم و دومين دختر ام سلمه)
 اين سند مورخ ٦ رجب سنه ١٢٧٧ قمري مطابق با ٢٨ دي سال ١٢٣٩ خورشيدي؛ مربوط به ١٦٠ سال قبل است

الف: حاج محمد تقي (فرزند سوم معصومه خانم و آقا محمد موسي تاجر) با حاجيه معصومه خانم “معروف به خانم خانما” دختر آخر حاجيه خاور سلطان و حاج محمد حسين “مشهور به حاج محمد حسين بزرگ” ازدواج نموده است. بدين ترتيب؛ آقا محمد موسي تاجر علاوه بر باجناق بودن با جد اعلي ما (حاج محمد موسي تاجر طهراني) پدر شوهر نوه ايشان نيز بوده اند كه هر دو مورد؛ نسبتِ سببي است.

ب: فرزند ديگر معصومه خانم و آقا محمد موسي تاجر؛ حاج محمد كريم نيز با دختر خاله خود (خديجه خانم فرزند آسيه خانم و حاج محمود بنكدار و خواهر حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن ابوالحسني ) ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از حاجيه فاطمه حاج موسي* و  ……  

*فرزندان حاج محمد كريم (فرزند آقا محمد موسي تاجر)  نيز مثل تعدادي از فرزندان حاج محمد علي؛ فرزند اول جد اعليِ ما به تاسي از جد اعلي خود نام فاميل “حاج موسي” را برگزيده اند كه اين دو گروه “حاج موسي” نسبت خوني با هم ندارند. (دو حاج محمد موسيِ اوليه با يكديگر باجناق بوده اند).

حاجيه فاطمه حاج موسي با حاج سيد حسين افجه اي (برادر حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي) ازدواج نمود كه فرزندانشان عبارتند از: خانم اشرف السادات افجه اي (كه با حاج عباس حاج عبدالعلي بزاز ازدواج نمود)، خانم اخترالسادات افجه اي (كه با حاج ابوالفضل افجه اي ازدواج نمود) و آقاي حاج سيد علي اكبر افجه اي (كه در قيد حيات هستند).

فرزندان مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي (مرحومان سيد عباس، سيد قاسم، سيد غلامرضا و سيد محمود سيف افجه اي) پسر عموهاي اشرف السادات، اختر السادات و حاج سيد علي اكبر افجه اي هستند.

ج: حاج ابوالقاسم (فرزند خانم بالا و نوه معصومه خانم و آقا محمد موسي تاجر) نيز با دختر دائي خود؛ خانم عصمت تقي زادگان (دختر حاج محمد تقي و خانم خانم ها) ازدواج نمود.

٢ – فرزند ششم اُمِ سلمه خانم بنام “زهرا سلطان”  با پسر دائي خود؛حاج حبيب الله طهراني ازدواج نمود. بدين ترتيب؛ حاج حبيب الله طهراني (در حاليكه پسر دائي همسرِ جد‌ِِ اعليِ ما بودند: حاج حبیب الله فرزند محمد رضا، نوه حاج محمد محسن طهرانی، نتیجه حاج محمد، نبیره حاج علی اکبر و ندیده حاج باقر) پنجمين باجناق حاج محمد موسي تاجر طهراني هم ميشوند.

حاج حبيب الله طهراني
(باجناق حاج محمد موسي تاجر طهراني)

فرزندان زهرا سلطان و حاج حبيب الله طهراني عبارتند از: حاج ميرزا علي (محسني)، حاج محمد جعفر (محسني)، حاجيه بي بي خانم، حاجيه خديجه و حاجيه عذرا.

الف: حاج ميرزا علي محسني (فرزند اول زهرا سلطان خانم و حاج حبيب الله طهراني) با حاجيه نرگس خاتون دختر حاجيه مريم سلطان ازدواج نمود.

حاج ميرزا علي محسني
(پسر باجناق حاج محمد موسي و داماد مريم سلطان)

بدين ترتيب؛ حاج حبيب الله طهراني علاوه بر اينكه پسر دائي فاطمه خانم بودند، باجناق جد اعلي ما (حاج محمد موسي تاجر طهراني) و همچنين پدر شوهر نوه ايشان نيز بوده اند كه اين هر سه مورد؛ نسبتِ سببي است.

ب: حاجيه بي بي خانم محسني ( دختر زهرا سلطان خانم و حاج حبيب الله طهراني و خواهر حاج ميرزا علي محسني) با پسر خاله خود حاج غلامحسين آهنكوب ( فرزند گوهر سلطان خانم و حاج محمد كريم) ازدواج نموده است.

حاج حبیب الله طهراني علاوه بر زهرا سلطان (خواهر فاطمه خانم) همسر دیگری نيز بنام ؟ اختيار مينمايد که به ایشان خانم قاضی (يا غازي كه وجه تسميه آن مشخص نيست) میگفتند. ديگر فرزندان حاج حبيب الله از همسر دومشان (كه به خانباجي نيز مشهور بودند) عبارتند از:

الف: حاج میرزا محمد محسني (كه با خانم زهرا بيگم فيروز آبادي – معروف به خانم آغا – ازدواج نمودند). ب: بتول خانم محسني (كه با حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي – معروف به سيف الاشراف – ازدواج نمودند). ج: فاطمه سلطان محسني (معروف به موچول خانم كه دو بار ازدواج نمودند): ابتدا با حاج سيد كاظم حيدري و پس از فوت مرحوم حيدري با حاج معصوم علي باستاني (معروف به ميرزا). د: افسر خانم محسني كه با ؟؟ ازدواج نمودند.

اسامي نوه هاي حاج حبيب الله و خانم قاضي در فايل جداگانه اي در همين صفحه آمده است.

حاج حبيب الله طهراني كه در نجف اشرف مجاور شده بودند؛ در سال ١٣١٩ خورشيدي در گذشتند و در همانجا بخاك سپرده شدند.

 

٣ – فرزند هفتم اُمِ سلمه خانم بنام آسيه خانم با “حاج محمود بنكدار” ازدواج نمود. بدين ترتيب حاج محمود بنكدار ششمين باجناق جد اعلي ما ميشوند. فرزندان آسيه خانم و حاج محمود بنكدار عبارتند از: حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن (اخوان ابوالحسني)، حاجيه خديجه و حاجيه ربابه.

الف: حاج محمد حسن ابوالحسني (فرزند دوم آسيه خانم و حاج محمود بنكدار) با فاطمه خانم (حاج خانم سعادت) دختر حاجيه مريم ازدواج نمودند.

حاج محمد حسن ابوالحسني
(پسر باجناق حاج محمد موسي و داماد مريم سلطان)

بدين ترتيب؛ حاج محمود بنكدار علاوه بر باجناق بودن با جد اعلي ما (حاج محمد موسي تاجر طهراني) پدر شوهر نوه ايشان نيز بوده اند كه هر دو مورد؛ نسبتِ سببي است.

ب: فرزند ديگر آسيه خانم و حاج محمود بنكدار؛ حاج ابوالقاسم نيز با دختر خاله خود (خديجه خانم فرزند زهرا سلطان خانم و حاج حبيب الله طهراني و خواهر حاج ميرزا علي محسني) ازدواج نمود. فرزندان حاج ابوالقاسم ابوالحسني و خديجه خانم محسني عبارتند از:

حاج محمد ابوالحسني (كه با نوه حاج ميرزا علي محسني؛ خانم عفت محمد نمازي ازدواج نموده است) ، خانم اقدس ابوالحسني ( كه با پسر عموي خود؛ حاج عبدالحسين ابوالحسني ازدواج نمودند)، خانم كبري ابوالحسني (كه با حاج ؟ نراقي ازدواج نمود و پسرشان بنام حاج مهدي نراقي با خانم منصوره ابوالحسني – دختر مرحومه عفت محمد نمازي – ازدواج نموده بودند) و خانم زهرا ابوالحسني.

 

 

از همسر دومشان (؟ خانم):

متاسفانه تا اين تاريخ؛ از نام و از شجره همسر دوم حاج محمد موسي تاجر طهراني اطلاعاتي وجود ندارد.

 

 

 

 

 

موسسه هاي عام المنفعه تاسيس شده توسط فرزندان و نوادگان باجناق هاي حاج محمد موسي تاجر طهراني

 

١ – مسجد محسني در خيابان وليعصر تهران (بنا شده توسط مرحوم ميرزا محمد محسني؛ فرزند حاج حبيب الله طهراني، باجناق حاج محمد موسي):

………. حاج محسن محسني (فرزند مرحوم ميرزا محمد محسني) دو قطعه زمين ٤٠٠ متري را در كوچه پيروز منشعب از خيابان وليعصر از پدر و برادر بزرگش (حاج جواد آقا) ميخرد. در روز محضر؛ پدر از او ميخواهد كه از آن ٨٠٠ متر زمين ٢٠٠ مترش را به او بدهد تا در آن مسجدي بسازد ……….

داستان وقف زمين و ساخت اين مسجد را از زبان جناب آقاي محسن محسني (نوهِ حاج ميرزا علي محسني؛ برادرِ مرحوم ميرزا محمد محسني) و از طريق فايل صوتي زير بشنويد:

 

مرحوم حاج ميرزا محمد محسني فرزند حاج حبيب الله طهراني
(باني مسجد محسني)

حاج ميرزا محمد محسني در سال ١٣٧٠ خورشيدي درگذشت و مزار ايشان در مسجد محسني (خيابان وليعصر) قرار دارد. همسرشان (خانم زهرا بيگم فيروز آبادي) نيز در سال ١٣٧٢ درگذشتند كه مزارشان در مقبره خانوادگي فيروز آبادي در كنار پدر، مادر و ساير اقوام ميباشد.


ضمناً ایشان دو مسجد دیگر هم در تهرانسر و اصفهان بنا نموده اند.

٢ – هيئت مذهبي زائران كربلا كه يكي از بانيان اصلي آن مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي؛ همسر بتول خانم هستند. بتول خانم دختر حاج حبيب الله طهراني (باجناق حاج محمد موسي تاجر طهراني) ميباشند. باني ديگر اين هيئت حاج محمد حسن ابوالحسني فرزند يكي ديگر از باجناقهاي حاج محمد موسي تاجر طهراني و نفر موثر بعدي حاج محمد تقي قندي (نوه حاج محمد موسي) بوده است.

اين هيئت در سال ١٣٠٧ خورشيدي به همت حاج ابوالحسن سيف افجه اي (و با همراهي حاج سيد عباس افجه اي، حاج محمد حسن ابوالحسني ، حاج محمد تقي قناد تهراني و تني چند از همراهانشان) در كربلا پايه گذاري گرديد.

داستان تاسيس هيئت زائران كربلا
مرحومه حاجيه بتول خانم دختر حاج حبيب الله طهراني و همسر حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي
مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي
(از بانيان اصلي هيئت زائران كربلا)

آدرس هیئت زائرین کربلا پائین تر از چهار راه سرچشمه، دست راست مقابل قنادی بهار داخل اولین کوچه (سنجري) ميباشد و هنوز بروال قبل، همه ساله مراسم عزاداري در اين هيئت بر گزار ميشود.

مرحوم حاج سيد عباس سيف افجه اي

عكسهاي قديمي:

موقعيت فعلي كوچه عنابيها (محل زندگي مرحوم حاج حبيب الله طهراني و فرزندانشان)
موقعيت فعلي منزل ميرزا محمد محسني در كوچه عنابيها

عکس منزل مرحوم حاج میرزا محمد محسنی واقع در كوچه عنابيها در پامنار که از پشت بام سرای محسنی گرفته شده است.

خاطرات اقوام از باجناق هاي حاج محمد موسي تاجر طهراني، فرزندان و نوادگان ايشان:

١ – جناب حاج كاظم محسني:

٢ – خانم عذرا پاكنهاد:

درسالهای قبل که من حدود پنج ویا شش سال داشتم بیاد می آورم که حاج آقا بزرگ طهرانی می آمدند در منزل حاج میرزا محمد محسنی که عموی مادرم (از مادر جدا واز پدر یکی) بودند ودر آنجا چند روزی میماندند وخیلی ها به دیدن ایشون می آمدند. لازم به ذکراست که حاج میرزا محمد محسنی (عموی مادرم) داماد بزرگ ایت الله فیروز آبادی رحمه الله بودندودر کوچه ما منزل داشتند و سه خانواده دایی هام وپسر عموی مادرم ‌و بعضی از اقوام دور تر در این کوچه منزل داشتند واسم این کوچه عنابیها بود که بعدا بنام کوی محسنی شد بدلیل اینکه خانواده های محسنی بیشتر از کسان دیگر بودند در روز های عید غدیر آیت الله حاج سيد رضا فیروز آبادی می آمدند منزل حاج عمو؛ ماهم ازدست ایشون یک ریالی نو می گرفتیم ‌و کلی ذوق میکردیم.

خطاب به خانم معصومه ( افسر) محسني فرزند هشتم ميرزا محمد محسني و خانم سيده زهرا فيروز آبادي. سلام. امید وارم که حالتون خوب باشد خیلی خوش آمدید به گروه خاندان حاج موسی تهرانی اینقدر خاطرات زیادی از آن مو قع ها داریم که ممکنه هرشب یکی را تعریف کنیم شاید یکسال طول بکشد وکل فامیل هم یادشان بیاید و تعریف کنند مثلا جشن عقد خواهرم در منزل شما (یا بهتر بگویم حاج عمو) بود که به دیوار های حیاط قالیچه و روی آن لامپ های رنگی آویزان کرده بودند ‌و جشن عروسی خودم هم در همانجا بود.

٣ – آقاي وحيد محسني:

خدا حاج میرزا محمد محسنی را رحمت کند خیلی مرد متدین و نازنینی بود. سالها به همراه برادرم در سرای امیر ، ایشان رابه همراه فرزندشان (حاج محسن آقای محسنی) که در همسایگی حجره ما بودند زیارت میکردیم. صورت مهربان و نورانی ایشان همیشه در خاطر ما نقش بسته است. یادشان گرامی باد.

 

عكس هاي متحرك قدماي خاندان محسني؛ با استفاده از تكنولوژي “ديپ نوستالژيا” از شركت MyHeritage

 
عکسهای بالا مربوط به مرحوم حاج حبیب الله طهراني و حاج علی محسنی میباشد که توسط اقای محمد حسین انصاری ( نوه مرحوم سیفیان) به گروه ارسال شده است.

 

عكس مرحوم حاج ميرزا محمد محسني؛ ارسالي توسط خانم مينا محسني به گروه