چند سالي بود كه بنا برابتكار حسنه و هماهنگي سركار خانم منصوره مرادي و همسرشان جناب آقاي حسيني و همشيره مكرمه شان سركار خانم فاطمه مرادي؛ اعضاي خانواده مرحوم حاج محمد صادق قندي در اولين جمعه بعد از سيزده بدر براي ديدار نوروزي به رستوراني رفته تا ضمن ديد و بازديد نوروزي ساعاتي را با يكديگر بگذرانند.

پس از تشكيل گروه نوادگان حاج محمد كاظم قندي در شبكه تلگرام در پائيز سال ١٣٩٤؛ آن سه بزرگوار موضوع ديدار نوروزي را در گروه مطرح و دعوت براي گردهمائي در نوروز ١٣٩٥ را به همه  اعضاي آن گروه تلگرامي تعميم دادند. در نتيجه اولين گردهمائي گروهي نيز طبق آن روال؛ در اولين جمعه بعد از سيزده فروردين سال بعد از تشكيل گروه تلگرامي مذكور در ظهر روز جمعه مورخ ١٣٩٥/١/٢٠ با شركت حدود ١٣٠ نفر كه عمدتاً از نوادگان حاج محمد كاظم قندي و حاجيه عاليه خانم همراه تني چند از نوادگان ديگر حاج محمد موسي تاجر طهراني بودند، در مجموعه تفريحي/ فرهنگي بلوط برگزار گرديد.

image

image

image

اين گردهمائي اولين گردهمائي اعضاي گروه تلگرامي خاندان و شامل تعداد بيشتري از نوادگان حاج محمد موسي (بغير از دايره نوادگان حاج محمد صادق قندي كه قبلا ديدار هاي نوروزي برگزار مينمودند) بود كه مورد توجه و استقبال بسيار شركت كنندگان در آن ديدار قرار گرفت.

در اينجا لازمست تا یادی بکنیم از مرحوم دکتر داریوش پاکفر که محل برگزاری گردهمائي را پیشنهاد دادند و همراه با خانم ها منصوره و فاطمه مرادي و جناب آقاي حسيني هماهنگی هاي لازم را براي آن ديدار بياد ماني به عمل آوردند. خدا رحمتشان كند.