پس از تشكيل گروه خاندان در شبكه تلگرام در پائيز سال ١٣٩٤؛ همه ساله دو ديدار دسته جمعي براي فراهم نمودن سنت حسنه صله رحم بين نوادگان حاج محمد موسي تاجر طهراني يكي در بهار و ديگري در پائيز برگزار شده است:

١- گردهمائي فروردين ١٣٩٥

ظهر روز جمعه مورخ ١٣٩٥/١/٢٠ در هتل / رستوران بلوط واقع در ولنجك با شركت حدود ١٣٠ نفر

٢- گردهمائي مهر ١٣٩٥

عصر روز جمعه مورخ ١٣٩٥/٧/٩ در منزل مسكوني مرحوم حاج محمد كاظم قندي واقع در بازارچه نايب السلطنه با شركت حدود ٢٢٠ نفر

٣- گردهمائي فروردين ١٣٩٦

ظهر روز جمعه مورخ ١٣٩٦/١/١٨ در هتل / رستوران بلوط واقع در ولنجك با شركت حدود ٢٢٠ نفر

٤- گردهمائي مهر ١٣٩٦

عصر روز جمعه مورخ ١٣٩٦/٧/٢١ در تالار كوثر واقع در ميدان فلسطين با شركت حدود ٢٠٠ نفر

٥- گردهمائي فروردين ١٣٩٧

ظهر روز جمعه مورخ ١٣٩٧/١/١٧ در هتل / رستوران بلوط واقع در ولنجك با شركت حدود ١٨٠ نفر

٦- گردهمائي مهر ١٣٩٧

عصر روز جمعه مورخ ١٣٩٧/٧/٩ در تالار كوثر واقع در ميدان فلسطين با شركت حدود ٢٢٠ نفر

٧- گردهمائي فروردين ١٣٩٨

ظهر روز جمعه مورخ ١٣٩٨/١/١٦ در تالار وليعصر واقع در ميدان ندا با شركت حدود ١٥٠ نفر

٨- گردهمائي آذر ١٣٩٨

ظهر روز جمعه مورخ ١٣٩٨/٩/٢٩ در سلف سرويس اساتيد دانشكده فني دانشگاه تهران واقع در اميرآباد، نرسيده به كوي دانشگاه با شركت حدود ٣٢٠ نفر

٩ و ١٠ – گردهمائي هاي سال ١٣٩٩

متاسفانه در سال ١٣٩٩ بعلت وجود بيماريِ همه گيرِ كرونا؛ امکان برگزاری گردهمائي حضوري وجود نداشت. به همین خاطر گردهمایی های بهار و پائيز این سال بترتيب در فروردين ماه و آذر ماه ١٣٩٩ به صورت مجازی در گروه هاي نوادگان حاج محمد موسي در رسانه هاي اجتماعي تلگرام و واتسآپ برگزار شد.

در هر دو مورد تعدادي از اقوام محترم پيام هاي نوشتاري، صوتي يا تصويري خود را خطاب به ساير اعضاء گروه نوادگان ارسال نمودند.