وقايع تاريخي

دورانِ زندگيِ بزرگانِ خاندانِ حاج محمد موسي؛ همزمان با وقايع تاريخي بسيار مهمي در ايران و جهان بوده است كه شرح مختصري از اهم آنها ميتواند فرد استفاده كنندهِ اين مجموعه را در شرايطِ تاريخيِ دورانِ زندگيِ اجداد و پدرانمان قرار دهد.

اهم اين وقايع عبارتند از:

– آغاز سلطنت دودمان قاجار و انتخاب طهران بعنوان پايتخت: سال ١١٦٤ خورشيدي

قحطي بزرگ اول: سالهاي ١٢٤٩ و١٢٥٠ خورشيدي

نهضت تنباكو: سال ١٢٦٧ خورشيدي

– ترور ناصرالدينشاه: سال ١٢٧٥ خورشيدي

فلك كردن تجار قند: سال ١٢٨٤ خورشيدي

انقلاب مشروطه: سال ١٢٨٥ خورشيدي

– استبداد صغير: از تير سال ١٢٨٧ تا تير سال ١٢٨٨ خورشيدي

– جنگ جهاني اول: سالهاي ١٢٩٣ تا ١٢٩٧ خورشيدي

– قحطي بزرگ دوم: سالهاي ١٢٩٦ تا ١٢٩٨ خورشيدي

انقلاب بلشويكي در روسيه: سال ١٢٩٦ خورشيدي

– سقوط دودمان قاجار و آغاز سلطنت دودمان پهلوي: سال ١٣٠٤ خورشيدي

– جنگ جهاني دوم:

– ملي شدن صنعت نفت:

– انقلاب اسلامي:

– جنگ تحميلي عراق: