كارهاي هنري نوادگان

خانم فاطمه مرادي مطلق، فرزند خانم ملوك قندي، نوه حاج محمد صادق قندي، نتيجه حاج محمد كاظم قندي و نبيره حاج محمد موسي تاجر طهراني

(١٣٩٩)

خانم فاطمه (معينه) حبيبي تنها، فرزند خانم عذرا پاكنهاد، نوه صديقه خانم محسني، نتيجه نرگس خاتون، نبيره مريم سلطان و نديده حاج محمد موسي تاجر طهراني

(١٣٩٩)

 

خانم هديه دهقاني، فرزند خانم شيرين قندي، نوه حاج حسين قندي، نتيجه حاج علي اكبر قندي، نبيره حاج محمد كاظم قندي و نديده حاج محمد موسي تاجر طهراني

( ١٣٩٩)