شهيد جانباز امير ناصر صالحي

امير ناصر صالحي

شهيد جانباز امير ناصر صالحي فرزند حاج محمد صالحي و حاجيه فخرالملوك قندي، نوه حاج محمد صادق قندي، نتيجه حاج محمد كاظم قندي و نبيره حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشد كه در عنفوان جواني در اثر صدمات وارده ناشي از جنگ به ديار باقي شتافت.