شجره نامه

توضيح:

در اين شجره نامه؛ اسامي bold نام و نشانِ نوادگانِ داراي نسبِ خوني با حاج محمد موسي تاجر طهراني ميباشد. بقيه اسامي مندرج در اين شجره نامه؛ افرادِ داراي نسبتِ سببي با ايشان (عروسها و دامادها) ميباشند. اين مجموعه ؛ اسامي خاندان حاج محمد موسي تاجر طهراني است كه در حال حاضر حدود چهار هزار نفر از ايشان شناسائي شده اند.

براي كامل تر نمودن شجره نامه خاندان؛ نيازمندِ همكاري كليه اقوام محترم هستيم. لازم است هر خانواده بخش مربوط به خود را بررسي و نام ونشانِ افرادِ ذكر نشده از خاندان و يا هر گونه اشتباهي كه در ذكر اساميِ ذكر شده؛ پيش آمده را اطلاع دهند.