ه – مرحوم حاج رحیم نثاری پور تك (تهراني)

مرحوم مغفور حاج رحيم نثاري
مرحوم مغفور حاج رحيم نثاري پور تك

فرزند پنجم و پسر دوم حاجيه مريم سلطان و حاج محمد حسين تاجر بنكدار قزويني،  محمد رحيم  نام داشت.

تولد:

“محمد رحيم” بنا بر نوشته مرحوم پدرشان در پشت جلد قرآن كريم؛ متولد ٢١ ذيقعده الحرام سال ١٣٢٠ قمري ( مطابق با پنجشنبه ٢٩ بهمن سال ١٢٨١ خورشيدي) ميباشند.

شرح زندگي:

ايشان، بعد ها نام خود را به “رحيم نثاري پور تك” تغيير دادند. حاج رحيم نثاري با خانم فروغ زمان ؟ ازدواج نمودند.

وفات:

حاج رحيم نثاري پورتك در تاريخ   …..   فوت نمودند و مزار ايشان در آرامستان ….. واقع شده است.

فرزندان و نوادگان مرحوم حاج رحيم نثاري:

ثمره وصلت حاج رحيم نثاري و حاجيه فروغ زمان ؟ هفت فرزند بود.

١- حاج رضا نثاري

حاج رضا نثاري

حاج رضا نثاري با خانم مهين خان سفيد ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

الف: خانم فرناز نثاري

ايشان با آقاي ناصر دري ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

  • خانم ثمين دري
  • خانم شرمين دري
ب: آقاي عليرضا نثاري
ج: آقاي امير حسين نثاري
٢- حاج مرتضي نثاري

img_2393

حاج مرتضي نثاري با خانم احترام (زري) توركي ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ميباشند:

الف: آقاي محمد (بيژن) نثاري

ايشان با خانم ساويز نطاق ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  • خانم غزل نثاري
ب: آقاي بهزاد نثاري

ايشان با خانم ليلا صادقي اصفهاني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  • خانم رستا نثاري
ج: آقاي امير نثاري

ايشان با خانم نازنين عقيلي ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  • خانم تارا نثاري
د: خانم مريم نثاري

ايشان با آقاي امين حسيني ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند ميباشند:

  • خانم سرمه حسيني
٣- حاجيه خانم زهرا (منير) نثاري

حاجيه منير نثاري با آقاي اسدالله تهراني ازدواج نموده اند و داراي چهار فرزند ميباشند:

الف: آقاي علي تهراني

ايشان با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

  • خانم سارا تهراني
  • آقاي محمد تهراني
ب: آقاي حميد تهراني
ج: آقاي سعيد تهراني
د: آقاي وحيد تهراني

ايشان با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي يك فرزند بنام امير حسين تهراني ميباشند.

٤- حاج مهدي نثاري

حاج مهدي نثاري

حاج مهدي نثاري با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

الف: خانم مينا نثاري
ب: خانم مژده نثاري
٥- حاج محمود نثاري

حاج محمود نثاري

حاج محمود نثاري با خانم ؟؟ ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

الف: آقاي محمد رضا نثاري
ب: آقاي مسعود نثاري
٦- حاجيه خانم فاطمه نثاري

حاجيه فاطمه نثاري با آقاي ؟ پوستين چيان ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

الف: خانم ساناز پوستين چيان

ايشان با آقاي ؟ حسيني ازدواج نموده اند و داراي دو فرزند ميباشند:

  • بنيامين حسيني
  • بهراد حسيني
ب: آقاي علي پوستين چيان
ج: آقاي امير حسين پوستين چيان
٧- حاجيه خانم مريم نثاري

حاجيه مريم نثاري با آقاي ؟ رفعت ازدواج نموده اند و داراي سه فرزند ميباشند:

الف: خانم مينو  رفعت
ب: آقاي رضا رفعت
ج: خانم ميترا  رفعت