آقا محمد موسي تاجر

آقا محمد موسي تاجر با فرزند دوم خانم اُمِ سلمه: معصومه خانم ازدواج نمودند. معصومه خانم نوه دختري حاج محمد محسن طهراني است كه به تخمين متولد سال ١٢٢٠ خورشيدي بوده اند.

اين تخمين با توجه به متن وصيت نامه ايشان كه در سال ١٢٣٩ خورشيدي تقاضاي استيجار ده سال نماز و روزه نموده اند بدست آمده است: از آنجا كه در قديم رسم بوده كه افراد؛ تمامي نماز و روزه هاي واجب خود را صحيح نميدانسته اند و با استيجار؛ تمامي آنها را تكرار مينموده اند؛ پس ميتوان حدس زد كه ايشان در سال تحرير وصيتنامه نوزده ساله بوده اند. پس به احتمال زياد متولد ١٢٢٠ خورشيدي هستند. (موضوع استيجار نماز و روزه از زمان تكليف تا زمان فوت در وصيت نامه مرحوم حاج محمد موسي تاجر طهراني نيز آمده است)

در وصيتنامهِ معصومه خانم كه موجود است؛ همسرشان با نام كامل “آقا محمد موسي تاجر” معرفي شده است.

اين وصيت نامه معصومه خانم خواهر فاطمه خانم و دومين دختر ام سلمه است. اين سند مورخ ٦ رجب سنه ١٢٧٧ قمري مطابق با ٢٨ دي سال ١٢٣٩ خورشيدي است كه قدمت آن به ١٦٠ سال قبل بر ميگردد.

 

فرزندان و نوادگان آقا محمد موسي تاجر

فرزندان آقا محمد موسي و معصومه خانم عبارتند از خانم بالا، حاج محمد جعفر، حاج محمد تقي (تقي زادگان) و حاج محمد كريم (حاج موسي).

الف: مرحومه خانم بالا

إن مرحومه با حاج ؟ ؟ ازدواج نموده بودند. فرزندان آن دو عبارتند از:

١- حاج ابوالقاسم

حاج ابوالقاسم با دختر دائي خود؛ خانم عصمت تقي زادگان (دختر حاج محمد تقي و خانم خانم ها) ازدواج نمودند. نام فرزندان و نوادگان ايشان در زندگينامه معصومه خانم (دختر خاور سلطان) در اين سايت، آمده است.

ب: مرحوم حاج محمد جعفر
ج: مرحوم حاج محمد تقي (تقي زادگان)

مرحوم حاج محمد تقي با حاجيه معصومه خانم “معروف به خانم خانما” دختر آخر حاجيه خاور سلطان و حاج محمد حسين “مشهور به حاج محمد حسين بزرگ” ازدواج نموده بود. فرندان وي نام فاميل خود را به تاسي از نام ايشان “تقي زادگان طهراني” انتخاب نمودند. زندگينامه و نام فرزندان و نوادگان ايشان (تحت نام همسرشان) در بخش زندگينامه هاي اين سايت آمده است.

د: مرحوم حاج محمد كريم (حاج موسي)

حاج محمد كريم با دختر خاله خود (خديجه خانم فرزند آسيه خانم و حاج محمود بنكدار و خواهر حاج ابوالقاسم و حاج محمد حسن ابوالحسني ) ازدواج نمود. فرزندان ايندو عبارتند از حاجيه فاطمه حاج موسي  و  ……

فرزندان حاج محمد كريم  نيز مثل تعدادي از فرزندان حاج محمد علي؛ فرزند اول جد اعليِ ما به تاسي از جد اعلي خود نام فاميل “حاج موسي” را برگزيده اند كه اين دو گروه “حاج موسي” نسبت خوني با هم ندارند. (دو حاج محمد موسيِ اوليه با يكديگر باجناق بوده اند).

مرحومه حاجيه فاطمه حاج موسي

ايشان با حاج سيد حسين افجه اي (برادر حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي) ازدواج نمود.  فرزندان آن دو عبارتند از:

١- مرحومه حاجيه خانم اشرف السادات افجه اي. ايشان با مرحوم حاج عباس حاج عبدالعلي بزاز ازدواج نموده بودند. فرزندان آن زوج عبارتند از:

  • ؟ حاج عبدالعلي بزاز
  • مرحومه حاجيه عذرا حاج عبدالعلي بزار كه با پسر دائي مادر بزرگشان؛ مرحوم حاج احمد ابوالحسني (پسر ارشد حاج محمد حسن ابوالحسني) ازدواج نموده بودند. آن دو فرزند نداشتند.
  • ؟ حاج عبدالعلي بزاز

٢- مرحومه حاجيه خانم اخترالسادات افجه اي. ايشان با مرحوم حاج ابوالفضل افجه اي ازدواج نموده بودند. فرزندان آن زوج عبارتند از:

  • ؟ افجه اي
  • ؟ افجه اي

٣- آقاي حاج سيد علي اكبر افجه اي. ايشان با خانم ؟ ؟ ازدواج نموده اند. فرزندان ايندو عبارتند از:

  • ؟ افجه اي
  • ؟ افجه اي

فرزندان مرحوم حاج سيد ابوالحسن سيف افجه اي و بتول خانم محسني (مرحومان سيد عباس، سيد قاسم، سيد غلامرضا و سيد محمود سيف افجه اي) پسر عموهاي اشرف السادات، اختر السادات و حاج سيد علي اكبر افجه اي هستند.